Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

„Odbudowa drogi powiatowej nr 2244R ul. Robotnicza w Sanoku w km od 0+475 do 0+779 wraz z odbudową przepustu w km 0+484”, „Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2229R Prusiek - Wysoczany w km od 11+200 do 12+880, od IN.272.32.2012

„Odbudowa drogi powiatowej nr 2244R ul. Robotnicza w Sanoku w km od 0+475 do 0+779 wraz z odbudową przepustu w km 0+484”,

„Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2229R Prusiek - Wysoczany w km od 11+200 do 12+880, od km 14+230 do 14+500”,

„Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole – Zarszyn w km od 4+667 do km 5+943”.


CPV 45233142-6

IN.272.32.2012


Przedmiotem zamówienia jest „Odbudowa drogi powiatowej nr 2244R ul. Robotnicza w Sanoku w km od 0+475 do 0+779 wraz z odbudową przepustu w km 0+484”, „Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2229R Prusiek - Wysoczany w km od 11+200 do 12+880, od km 14+230 do 14+500”, „Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole – Zarszyn w km od 4+667 do km 5+943”, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót i opisem technicznym stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ (odpowiednio załącznik Nr 6, Nr 5).

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje naprawę szkód popowodziowych, które wystąpiły w infrastrukturze drogowej na terenie Powiatu Sanockiego. W wyniku powodzi mającej miejsce w 2010 i 2011 roku doszło między innymi do uszkodzenia dróg powiatowych poprzez rozmycie, wypłukanie nawierzchni drogi i poboczy, oraz zamulenie rowów.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na uzupełnieniu podbudowy drogi, ułożeniu warstwy wiążącej oraz ułożeniu warstwy ścieralnej, wykonaniu poboczy oraz oczyszczeniu pasa drogowego w tym oczyszczeniu rowów z namułu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt wykonawczy, informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiar robót. Dokumenty te stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe to takie, które spełniają łącznie przesłanki: nie są objęte niniejszym zamówieniem, nie przekraczają 50% wartości niniejszego zamówienia (realizowanego), niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, ich wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od niniejszego zamówienia wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie niniejszego zamówienia będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy).

Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi.

Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie z inspektorem nadzoru.

Podane w opisach – w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej.

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.12.2012 r.

Termin składania ofert: 23.10.2012 r. godz. 08:30

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Termin otwarcia ofert: 23.10.2012 r. godz. 09:00

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
5 października 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
5 października 2012
Informację zmienił
Michał Cyran
Data ostatniej zmiany
9 października 2012
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
5 października 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
5 października 2012
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
5 października 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
5 października 2012
Nazwa pliku
mat. przetargowe Prusiek-Wysoczany
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
5 października 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
5 października 2012
Nazwa pliku
Turze Pole - Zarszyn
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
5 października 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
5 października 2012
Nazwa pliku
mat. przetargowe Robotnicza
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
9 października 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
9 października 2012
Nazwa pliku
WAŻNE!!! zmiana SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu oraz terminy skł.i otw. ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
9 października 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
9 października 2012
Nazwa pliku
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
9 października 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
9 października 2012
Nazwa pliku
Właściwy SIWZ po zmianach
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
9 października 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
9 października 2012
Nazwa pliku
kosztorysy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
9 października 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
9 października 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 października 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 października 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)