Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN272.7.2019 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, ul. Rynek 1

Tel: (13) 46 52 900

Faks: (13) 46 52 988

e-mail: zp@powiat-sanok.pl

http://www.powiat-sanok.pl

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części:

Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:

1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:

  • od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • przedmiotów szklanych od stłuczenia,

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Sanockiego. Zakres zamówienia obejmuje:

1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

4) ubezpieczenie Assistance,

5) ubezpieczenie Zielona Karta.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na obie albo wybraną część zamówienia

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia 14.07.2019 r. do dnia 13.07.2021 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku), osobiście lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.


!!! UWAGA !!! zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!!

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 26.06.2019 r. o godz. 12 00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019 r. o godz.: 12 30 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, pokój nr 57 (parter).

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
5 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
5 czerwca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
18 czerwca 2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
5 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
5 czerwca 2019
Nazwa pliku
SIWZ z załącznikami
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
5 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
5 czerwca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
18 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1c
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
5 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
5 czerwca 2019
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
10 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
10 czerwca 2019
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
18 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 czerwca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
18 czerwca 2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
27 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 czerwca 2019
Nazwa pliku
informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
26 czerwca 2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
9 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
9 lipca 2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
9 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
9 lipca 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)