Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.9.2021 -Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec w Km od 7+179 do 7+276 w m. Nadolany” Zadanie 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212 R ul. Okulickiego w km 0+936 - 1+051 przy budynku socjalnym wielorodzinnym w Sanoku

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec w Km od 7+179 do 7+276 w m. Nadolany”

Zadanie 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212 R ul. Okulickiego w km 0+936 - 1+051 przy budynku socjalnym wielorodzinnym w Sanoku”

Zadanie 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212 R w km 0+797 - 0+922 ul. Okulickiego przy firmie Ciarko w Sanoku”

Zadanie 4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2228 R Poraż - Zagórz w km 2+165 - 2+194 w m. Poraż”

Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229 R Prusiek - Niebieszczany - Wysoczany w km 1+880 - 1+929 w m. Prusiek”

Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2217R Jurowce – Trepcza w km od 1+955 do 2+075 w m. Srogów Dolny”

Zadanie 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2204 R Długie - Pakoszówka w km 5+509 - 5+624 w m. Strachocina”

Zadanie 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220 R Mrzygłód - Tyrawa Wołoska w km 8+884 - 8+986 w m. Tyrawa Wołoska”

Zadanie 9. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2233R w km 0+292 - 0+346 ul. Konopnickiej w Sanoku”.

(Znak sprawy: IN.272.9.2021)

SANOK WRZESIEŃ 2021

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Nazwa zamawiającego: Powiat Sanocki

Adres zamawiającego: 38-500 Sanok, Rynek 1

NIP: 687-17-86-679,

REGON: 370440703

NR TELEFONU (013) 46 52 900

Poczta elektroniczna [e-mail]: zp@powiat-sanok.pl

Adres skrzynki epuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Strona internetowa zamawiającego [URL]: http://www.bip.powiat-sanok.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: www.bip.powiat-sanok.pl

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach:

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec w km od 7+179 do 7+276 w m. Nadolany”

Zadanie 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212 R ul. Okulickiego w km 0+936 - 1+051 przy budynku socjalnym wielorodzinnym w Sanoku”

Zadanie 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212 R w km 0+797 - 0+922 ul. Okulickiego przy firmie Ciarko w Sanoku”

Zadanie 4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2228 R Poraż - Zagórz w km 2+165 - 2+194 w m. Poraż”

Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229 R Prusiek - Niebieszczany - Wysoczany w km 1+880 - 1+929 w m. Prusiek”

Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2217R Jurowce – Trepcza w km od 1+955 do 2+075 w m. Srogów Dolny”

Zadanie 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2204 R Długie - Pakoszówka w km 5+509 - 5+624 w m. Strachocina”

Zadanie 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220 R Mrzygłód - Tyrawa Wołoska w km 8+884 - 8+986 w m. Tyrawa Wołoska”

Zadanie 9. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2233R w km 0+292 - 0+346 ul. Konopnickiej w Sanoku”, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SWZ.

Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku. Niezależnie od zapisów w przedmiarze robót dotyczącym rozbiórek elementów zamawiający każdorazowo oceni przydatność materiałów do przekazania PZD w Sanoku bądź utylizacji przez Wykonawcę.

2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

45233140-2, 45233222-1, 45232452-5, 45231300-8, 45316110-9

3.Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1) lub STWIORB.

4. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

5. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

6. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych, liczba części - 9.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy – dotyczy wszystkich części zamówienia.

1.) Termin składania ofert: 2021-10-08 10:00

2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu

3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-08 10:30

4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-06

Zamawiający na realizację zadania zamierza przeznaczyć następujące kwoty:

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec w Km od 7+179 do 7+276 w m. Nadolany” - 200 000,00 zł.

Zadanie 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212 R ul. Okulickiego w km 0+936 - 1+051 przy budynku socjalnym wielorodzinnym w Sanoku” - 200 000,00 zł

Zadanie 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212 R w km 0+797 - 0+922 ul. Okulickiego przy firmie Ciarko w Sanoku” – 200 000,00 zł

Zadanie 4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2228 R Poraż - Zagórz w km 2+165 - 2+194 w m. Poraż” - 95 639,20 zł

Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229 R Prusiek - Niebieszczany - Wysoczany w km 1+880 - 1+929 w m. Prusiek” – 200 000,00 zł

Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2217R Jurowce – Trepcza w km od 1+955 do 2+075 w m. Srogów Dolny” - 200 000,00 zł

Zadanie 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2204 R Długie - Pakoszówka w km 5+509 - 5+624 w m. Strachocina” – 200 000,00 zł

Zadanie 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220 R Mrzygłód - Tyrawa Wołoska w km 8+884 - 8+986 w m. Tyrawa Wołoska” - 186 196,25 zł

Zadanie 9. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2233R w km 0+292 - 0+346 ul. Konopnickiej w Sanoku”. – 200 000 zł.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 września 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 września 2021
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
8 października 2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 września 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 września 2021
Nazwa pliku
SWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 września 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 września 2021
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Przedmiar cz 1.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 września 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 września 2021
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 września 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 września 2021
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Wzór Formularza ofertowego.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 września 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 września 2021
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 września 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 września 2021
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 września 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 września 2021
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 września 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 września 2021
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 - wzór wykazu robót.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 września 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 września 2021
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 - wzór wykazu osób.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 września 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 września 2021
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 - opis techniczny (projekty+specyfikacje techniczne)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 września 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 września 2021
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 - identyfikator postępowania na miniportalu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 września 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 września 2021
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
23 września 2021
Nazwa pliku
Wyjaśninia nr 1 do SWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
5 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
5 października 2021
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 października 2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
2 listopada 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
2 listopada 2021
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)