Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.9.2017 Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ulicy Szopena na dz. o nr ewid. 89/1”- etap II.

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ulicy Szopena na dz. o nr ewid. 89/1”- etap II

IN.272.9.2017

CPV 45111230-9, 45111200-0, 45232452-5, 71332000-4, 45232130-2, 45233220-7, 45232451-8,

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ulicy Szopena na dz. o nr ewid. 89/1”- etap II, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na:

- wykonaniu pomiarów (wyznaczeniu trasy i punktów wysokościowych),

- usunięciu krzaków oraz warstwy humusu,

- wykonaniu wykopów oraz nasypów,

- wykonaniu kanałów oraz drenażu z rur perforowanych PCV oraz odcinka kanalizacji deszczowej,

- humusowaniu z obsianiem skarp,

- odbudowie zniszczonych ogrodzeń,

- odbudowie murów żelbetowych,

- wykonanie konstrukcji oporowych z pali CFA i mikropali,

- wykonanie kotew gruntowych iniekcyjnych,

- wykonanie żelbetowego oczepu grodzic stalowych,

- odbudowie nawierzchni drogi,

Zakres zadania obejmuje obszar oznaczony w dokumentacji technicznej jako E-E, F-F, G-G.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 20.10.2017 r.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 13.04.2017 r. o godz. 10:30

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
29 marca 2017
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
29 marca 2017
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
29 marca 2017
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
29 marca 2017
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
29 marca 2017
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
11 kwietnia 2017
Informację zmienił
Michał Cyran
Data ostatniej zmiany
11 kwietnia 2017
Nazwa pliku
dokum. techniczna + przedmiar
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
29 marca 2017
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
29 marca 2017
Nazwa pliku
Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
7 kwietnia 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
7 kwietnia 2017
Nazwa pliku
Wyjaśnienie nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 kwietnia 2017
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 kwietnia 2017
Nazwa pliku
Wyjaśnienie nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 kwietnia 2017
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 kwietnia 2017
Nazwa pliku
WAŻNE prawidłowy rys. muru E-E
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 kwietnia 2017
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 kwietnia 2017
Nazwa pliku
Wyjaśnienie nr 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
12 kwietnia 2017
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
12 kwietnia 2017
Nazwa pliku
informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
13 kwietnia 2017
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
14 kwietnia 2017
Nazwa pliku
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
5 maja 2017
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
5 maja 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)