Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.8.2021 - Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DP nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa w km 0+046 w m. Zarszyn.

Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DP nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa w km 0+046 w m. Zarszyn.

(Znak sprawy: IN.272.8.2021)

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DP nr 2059 Zarszyn – Odrzechowa w km 0+046 w m. Zarszyn

W ramach zadania planuje się w szczególności wykonać:

- Roboty przygotowawcze, w tym zaprojektowanie organizacji ruchu oraz rozbiórka istniejącego pomostu mostu i podpór wraz z dojazdami,

- Wykonanie przepustu tymczasowego,

- Wykonanie wymiany gruntu pod fundamentami przepustu,

- Wykonanie ław fundamentowych oraz płyty dennej żelbetowej,

- Wykonanie stalowego przepustu z blach falistych,

- Wykonanie umocnień skarp i dna potoku w obrębie obiektu,

- Likwidacji przepustu tymczasowego,

- Wykonanie obsypki i zasypki przepustu z zagęszczeniem oraz ułożenie izolacji nad konstrukcją stalową z odprowadzeniem wody drenami,

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi na obiekcie,

- Wykonanie chodników,

- Wykonanie dojazdów bitumicznych do obiektu,

- Montaż elementów wyposażenia przepustu,

- Roboty porządkowe

Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku. Niezależnie od zapisów w przedmiarze robót dotyczącym rozbiórek elementów zamawiający każdorazowo oceni przydatność materiałów do przekazania PZD w Sanoku bądź utylizacji przez Wykonawcę.

2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

CPV 45221100-3, 45221111-3

3. Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1) lub STWIORB.

4. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

6. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

8 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

9 Termin składania ofert: 19.07.2021 r. godz. 10 00.

10 Termin otwarcia ofert: 19.07.2021 r., godz. 10 30.

11 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na stronie ePUAP. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika.

12 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert.

Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć: 736 000,00 zł

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
1 lipca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
1 lipca 2021
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
19 lipca 2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
1 lipca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
1 lipca 2021
Nazwa pliku
SWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
1 lipca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 lipca 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 1 – Przedmiar robót.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
1 lipca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
1 lipca 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
1 lipca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
1 lipca 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
1 lipca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
1 lipca 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
1 lipca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
1 lipca 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
1 lipca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
1 lipca 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
1 lipca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
1 lipca 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu robót
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
1 lipca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
1 lipca 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 8 – wzór wykazu osób
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
1 lipca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
1 lipca 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 9 – opis techniczny (projekty+specyfikacje techniczne)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
29 lipca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
1 lipca 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 10 – identyfikator postępowania na miniportalu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
1 lipca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
1 lipca 2021
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
19 lipca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
19 lipca 2021
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
27 lipca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
27 lipca 2021
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)