Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.6.2018 - Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie sanockim – etap I”, realizowane w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

http://www.powiat-sanok.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1564 z późn. zm.), zwanej w dalszej części niniejszej Specyfikacji „ustawą”.

2. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (tj.: wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 euro).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie sanockim – etap I”, realizowane w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Zamówienie dotyczy projektu pn.: ,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Nr projektu RPPK.02.01.00-18-0037/16-00 wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV:

Nazwa:

71.35.50.00-1

Usługi pomiarowe

71.35.43.00-7

Usługi badań katastralnych

2. Określenie przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie sanockim – etap I”, realizowane w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) podzielona na 5 części.

Część - 1 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Balnica, Maniów, Mików, Osławica, Szczerbanówka, Turzańsk, Wisłok Wielki, Zubeńsko, położonych w gm. Komańcza, powiat Sanocki, województwo podkarpackie.

Część - 2 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Choceń, Kalnica, Kamionki, Sukowate, Zawadka Morochowska, położonych w gm. Zagórz, powiat Sanocki, województwo podkarpackie.

Część - 3 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Czerteż, Dobra, Jurowce, Lalin, Sanoczek, Wujskie, Załuż, położonych w gm. Sanok, powiat Sanocki, województwo podkarpackie.

Część - 4 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Hołuczków, Kreców, Lachawa, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa, Wola Krecowska, położonych w gm. Tyrawa Wołoska, powiat Sanocki, województwo podkarpackie.

Część - 5 Wykonanie operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Bażanówka, położonego w gm. Zarszyn, powiat Sanocki, województwo podkarpackie.

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB - w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów, w tym:

- granic obrębów ewidencyjnych,

- działek ewidencyjnych, w tym protokolarnego ustalenia granic w terenach zabudowanych,

- użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) budynków,

c) obiektów trwale związanych z budynkami,

d) nieruchomości lokalowych,

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń..

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne – stanowiące

Zał. do SIWZ; Uwaga:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Część - 1 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Balnica, Maniów, Mików, Osławica, Szczerbanówka, Turzańsk, Wisłok Wielki, Zubeńsko, położonych w gm. Komańcza, powiat Sanocki, województwo podkarpackie – w terminie do dnia 19.11.2018 r.

Część - 2 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Choceń, Kalnica, Kamionki, Sukowate, Zawadka Morochowska, położonych w gm. Zagórz, powiat Sanocki, województwo podkarpackie – w terminie do dnia 19.11.2018 r.

Część - 3 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Czerteż, Dobra, Jurowce, Lalin, Sanoczek, Wujskie, Załuż, położonych w gm. Sanok, powiat Sanocki, województwo podkarpackie – w terminie do dnia 03.12.2018 r.

Część - 4 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Hołuczków, Kreców, Lachawa, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa, Wola Krecowska, położonych w gm. Tyrawa Wołoska, powiat Sanocki, województwo podkarpackie – w terminie do dnia 03.12.2018 r.

Część - 5 Wykonanie operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Bażanówka, położonego w gm. Zarszyn, powiat Sanocki, województwo podkarpackie – w terminie do dnia 05.11.2018 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium dla poszczególnych części zamówienia w kwocie:

Część - 1 10 000,00 zł

Część - 2 3 000,00 zł

Część - 3 20 000,00 zł

Część - 4 10 000,00 zł

Część - 5 5 000,00 zł

2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

1) W pieniądzu;

2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) W gwarancjach bankowych;

4) W gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.).

6) Dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 2-5 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona na całkowity okres związania ofertą (60 dni od ostatecznego terminu składania ofert) dopuszczalną formą wadium nie będzie rozpatrywana, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku

Nr: 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego :

ul. Rynek1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Termin składania ofert upływa w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 12 00

(UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, (parter, pok. Nr 57)

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 marca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 marca 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
29 marca 2018
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 marca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
29 marca 2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 marca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 marca 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
2 lipca 2018
Nazwa pliku
Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia - warunki techniczne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 marca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
29 marca 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 marca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 marca 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2.1. - JEDZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 marca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 marca 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2.2. - Instrukcja wypełniania JEDZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 marca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 marca 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 marca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 marca 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
28 marca 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wzór)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 marca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 marca 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 marca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 marca 2018
Nazwa pliku
Załacznik nr 6 - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 marca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 marca 2018
Nazwa pliku
Załącznik 6a - Wzór oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku w
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 marca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 marca 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
28 marca 2018
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
15 maja 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
15 maja 2018
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 czerwca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)