Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.5.2018 - Usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”

IN.272.5.2018

ZAMAWIAJACY:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Zatwierdzam

21.02.2018 r.…………….………….......................................

(data i podpis)


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. Powiat Sanocki zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., na świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczniów z zakresu:

Część - 1 Kurs - obsługa wózków widłowych

Część - 2 Kurs - gospodarka odpadami

Część - 3 Kurs - barman

Część - 4 Kurs - aranżacja wnętrz i stołów

Część - 5 Kurs - e-księgowość w małej firmie

Część - 6 Kurs specjalistyczny -spawanie metodą MAG

Część - 7 Kurs obsługi tokarki sterowanej numerycznie Haas

Część - 8 Kurs obsługi frezarki sterowanej numerycznie Haas

Część - 9 Egzamin kwalifikacyjny - Grupa 1: Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Część - 10 Kompleksowy kurs gastronomiczny

1.2. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

1.3. Użyte terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Powiat Sanocki.

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Ogłoszenia.

- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 Ogłoszenia.

- ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

1.4. Dane Zamawiającego:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Znak Postępowania: IN.272.5.2018

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się w/w znakiem.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 10 części.:

Część - 1 Kurs - obsługa wózków widłowych

Część - 2 Kurs - gospodarka odpadami

Część - 3 Kurs - barman

Część - 4 Kurs - aranżacja wnętrz i stołów

Część - 5 Kurs - e-księgowość w małej firmie

Część - 6 Kurs specjalistyczny -spawanie metodą MAG

Część - 7 Kurs obsługi tokarki sterowanej numerycznie Haas

Część - 8 Kurs obsługi frezarki sterowanej numerycznie Haas

Część - 9 Egzamin kwalifikacyjny - Grupa 1: Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Część - 10 Kompleksowy kurs gastronomiczny

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdego zadania (zwany dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wszystkie części zamówienia należy zrealizować do dnia 31.08.2018 r. z wyłączeniem części 9, którą należy zrealizować do dnia 31.05.2018 r.

4. LISTA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W OFERCIE

4.1 Wykonawca składa wypełniony formularz Oferty, zgodny z zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

5. INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU Z EFS.

Zamówienie jest współfinansowane z EFS.

6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (email zp@powat-sanok.pl ), faksem (nr faksu 13 46 52 988) lub pisemnie.

6.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, a także zmiany lub wycofania oferty.

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wyznaczonym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Bartosz Mrugała, nr telefonu 13 46 52 942, e-mail zp@powiat-sanok.pl .

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 10.1 Ogłoszenia.

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę (załącznik nr 2 – formularz oferty) zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

9.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

9.3 Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym w następujący sposób: OFERTA IN.2721.5.2018 Usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” – nie otwierać przed dniem 1 marca 2018 roku, do godz. 1230”.

9.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). do godziny 1200 do dnia 1 marca 2018 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.2 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. 57) o godzinie 1230 w dniu 1 marca 2018 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.3 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

11.1 Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kalkulacji własnej.

11.2 Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, wynikające z wymagań zawartych w niniejszym ogłoszeniu oraz postanowień zawartych w projekcie umowy.

11.3 Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie za właściwa cenę podaną słownie.

11.4 Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce upusty cenowe to proponując je Zamawiającemu w ofercie musi już uwzględnić ich wartość w ostatecznej cenie oferty.

11.5 Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.

12. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

12.1 Kryterium oceny ofert – cena 100 |%.

12.2 Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, spełniającą warunki określone w ogłoszeniu.

12.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

13.1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze wraz z uzasadnieniem.

13.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy w terminie wyznaczonym prze Wykonawcę.

13.3 Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-sanok.pl informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na wskazanej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia

14. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ilość części: 10.
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 lutego 2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 lutego 2018
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
19 marca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
19 marca 2018
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
10 kwietnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
10 kwietnia 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)