Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.4.2020 - Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Bażanówka w Gminie Zarszyn –ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Znak postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza dokumentacja przetargowa oznaczone jest znakiem IN.272.4.2020 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 900,

Fax. (013) 46 52 988

adres skrzynki epuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

http://www.powiat-sanok.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej w dalszej części niniejszej Specyfikacji „ustawą”.

2. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Bażanówka w Gminie Zarszyn –ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Zamówienie dotyczy projektu pn.: ,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Nr projektu RPPK.02.01.00-18-0037/16-00 wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV:

Nazwa:

71.35.50.00-1

Usługi pomiarowe

71.35.43.00-7

Usługi badań katastralnych

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Bażanówka w Gminie Zarszyn –ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB - w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów, w tym:

- - granic obrębu ewidencyjnego,

- - działek ewidencyjnych, w tym protokolarnego ustalenia granic w terenach zabudowanych,

- - użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

- - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) budynków,

c) obiektów trwale związanych z budynkami,

d) nieruchomości lokalowych,

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu
w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;

2. Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z modernizacją EGiB określają postanowienia rozdziału III i IV, zaś ich zasięg terytorialny oraz szczegółowy zakres określa projekt modernizacji EGiB, stanowiący załącznik nr 1, do niniejszego OPZ, sporządzony dla: obrębu Bażanówka w jednostce ewidencyjnej Zarszyn.

UWAGA ZMIANA !!! TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:


Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 29.03.2021 r.


UWAGA ZMIANA !!! MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce oraz termin składania ofert:

1.1. Ofertę należy złożyć w sposób przewidziany w rozdz. VII SIWZ.

1.2. Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2020 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2020 r., o godz. 11:00, w Starostwie Powiatowym w Sanoku, kod pocztowy: 38-500, ul. Rynek 1 – Sala Herbowa.

W związku z tym, że, na skutek ogłoszonego stanu epidemii do budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku nie są wpuszczani petenci, jawność otwarcia ofert zostanie zagwarantowana poprzez transmisję online na stronie internetowej:

https://crv.pl/transmisja-podkarpackie-rada_powiatu_sanockiego

2.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2.3. Otwarcie ofert jest jawne.

2.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 maja 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
21 maja 2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 maja 2020
Nazwa pliku
SIWZ - zmieniona 21.05.2020 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 maja 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
21 maja 2020
Nazwa pliku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne – stanowiące Zał. do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 maja 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 maja 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2.1. - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia „JEDZ”
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 maja 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2.2. - Instrukcja wypełniania „JEDZ”
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 maja 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
24 czerwca 2020
Nazwa pliku
Załączniki nr 3 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 maja 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
8 maja 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wzór)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 maja 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 maja 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 - Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 maja 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6a - Oświadczenie wykonawcy (wzór)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 maja 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 - Identyfikator postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
30 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 maja 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 - Klucz publiiczny
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 maja 2020
Nazwa pliku
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 maja 2020
Nazwa pliku
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 maja 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
21 maja 2020
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2020
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
31 lipca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
15 lipca 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)