IN.272.4.2020 - Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Bażanówka w Gminie Zarszyn –ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Znak postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza dokumentacja przetargowa oznaczone jest znakiem IN.272.4.2020 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 900,

Fax. (013) 46 52 988

adres skrzynki epuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

http://www.powiat-sanok.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej w dalszej części niniejszej Specyfikacji „ustawą”.

2. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Bażanówka w Gminie Zarszyn –ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Zamówienie dotyczy projektu pn.: ,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Nr projektu RPPK.02.01.00-18-0037/16-00 wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV:

Nazwa:

71.35.50.00-1

Usługi pomiarowe

71.35.43.00-7

Usługi badań katastralnych

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Bażanówka w Gminie Zarszyn –ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB - w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów, w tym:

- - granic obrębu ewidencyjnego,

- - działek ewidencyjnych, w tym protokolarnego ustalenia granic w terenach zabudowanych,

- - użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

- - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) budynków,

c) obiektów trwale związanych z budynkami,

d) nieruchomości lokalowych,

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu
w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;

2. Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z modernizacją EGiB określają postanowienia rozdziału III i IV, zaś ich zasięg terytorialny oraz szczegółowy zakres określa projekt modernizacji EGiB, stanowiący załącznik nr 1, do niniejszego OPZ, sporządzony dla: obrębu Bażanówka w jednostce ewidencyjnej Zarszyn.

UWAGA ZMIANA !!! TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:


Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 29.03.2021 r.


UWAGA ZMIANA !!! MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce oraz termin składania ofert:

1.1. Ofertę należy złożyć w sposób przewidziany w rozdz. VII SIWZ.

1.2. Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2020 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2020 r., o godz. 11:00, w Starostwie Powiatowym w Sanoku, kod pocztowy: 38-500, ul. Rynek 1 – Sala Herbowa.

W związku z tym, że, na skutek ogłoszonego stanu epidemii do budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku nie są wpuszczani petenci, jawność otwarcia ofert zostanie zagwarantowana poprzez transmisję online na stronie internetowej:

https://crv.pl/transmisja-podkarpackie-rada_powiatu_sanockiego

2.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2.3. Otwarcie ofert jest jawne.

2.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.