Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.35.2012 - Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków wsi: Kostarowce, Łodzina, Zabłotce gm. Sanok

Przedmiot zamówienia:

„Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków wsi: Kostarowce, Łodzina, Zabłotce gm. Sanok”

CPV 71354300-7

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

IN.272.35.2012

Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

IN.272.35.2012

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.z 2010 nr 113 poz.759 z zm. ) zwanej w dalszej części Specyfikacji „ustawą”.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót geodezyjnych dla Powiatu Sanockiego polegających na:

  • modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Kostarowce, Gmina Sanok,
  • modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Łodzina Gmina Sanok,
  • modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Zabłotce

CPV 71354300-7

Opis części zamówienia:

Zamówienie składa się z następujących części (zadań) opisanych poniżej:

Zadanie nr 1:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Kostarowce, Gmina Sanok,

Szczegółowy opis – w załączniku nr 1 warunki techniczne.

Zadanie nr 2:

Modernizacji ewidencja gruntów i budynków obrębu Łodzina Gmina Sanok

Szczegółowy opis – w załączniku nr 1 warunki techniczne.

Zadanie nr 3:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Zabłotce Gmina Sanok.

Szczegółowy opis – w załączniku nr 1 – warunki techniczne.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty i opracowania stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części (zadań) – 3.

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1 - modernizacja EGIB Kostarowce – 30.06.2013 r.

Zadanie nr 2 - modernizacja EGIB Łodzina – 15.07.2013 r.

Zadanie nr 3 - modernizacja EGIB Zabłotce – 30.07.2013 r.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest

Artur Kukla – Kierownik PODGiK tel. (013) 46 57 603 – sprawy merytoryczne

Bartosz Mrugała tel. (0-13) 46 52 942 – sprawy proceduralne

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku:

38-500 Sanok

ul. Rynek 1, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

Termin: 16.11.2012 r, godz. 10.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego (III piętro, pok. Nr 40). W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
7 listopada 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
7 listopada 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
7 listopada 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
7 listopada 2012
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
7 listopada 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
7 listopada 2012
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
7 listopada 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
7 listopada 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
7 stycznia 2013
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
7 stycznia 2013
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)