Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.3.2018 - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego", współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok,

NIP 687-17-86-679

REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

E-mail : zp@powiat-sanok.pl

Strona internetowa: http://bip.powiat-sanok.pl/

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IN.272.3.2018.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp.

Niniejsze zamówienie jest elementem zamówienia udzielanego w częściach, którego wartość szacunkowa ustalona została poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez UE ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na 3 części asortymentowych. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części:

Część I – Wyposażenie, sprzęt, naczynia, przybory gastronomiczne

Część II – przybory szkolne i wyposażenie

Część III – Dostawa, instalacja sprzętu i oprogramowania do szkolnego laboratorium logistycznego.

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdego zadania (zwanego dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

UWAGA:

Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Jeżeli w SOPZ stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SOPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w SOPZ załączonym do SIWZ nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w SOPZ stanowiącym załącznik do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Kod CPV:

Część I – Wyposażenie, sprzęt, naczynia, przybory gastronomiczne

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 39221000-7 - Sprzęt kuchenny

Część II – przybory szkolne i wyposażenie

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

Część III – Dostawa, instalacja sprzętu i oprogramowania do szkolnego laboratorium logistycznego.

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

CPV - 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY PZP

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia tzn. że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną/e przez siebie część/ci lub na wszystkie części zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Część I i II zamówienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Części III zamówienia należy wykonać w terminie 70 dni od dnia podpisania umowy.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2018 r. o godz. 12 00

(UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2018 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, (parter, pok. Nr 57)

Otwarcie ofert jest jawne.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 lutego 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
8 lutego 2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 lutego 2018
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 lutego 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
8 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia wstępnego dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2a do SIWZ - Wzór oświadczenia wstępnego dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór wykazu oferowanego asortymentu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 do SIWZ -
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 lutego 2018
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 lutego 2018
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
15 marca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
15 marca 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)