Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.3.2013 - Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Sanoku

Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Sanoku

CPV 9091 0000-2

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

IN.272.3.2013

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Sanoku, których szczegółowy zakres i częstotliwość określa załącznik nr 6 do SIWZ – „Szczegółowy zakres prac i ich częstotliwość”

usługa sprzątania i utrzymania czystości wykonywana będzie w pomieszczeniach budynków Starostwa Powiatowego w Sanoku szczegółowo określonych w załączniku nr 7 SIWZ – „Wykaz pomieszczeń wraz z powierzchniami”.

wykonawca całości prac objętych przedmiotem zamówienia wykonywać będzie przedmiot zamówienia przy użyciu własnych środków i sprzętu.

wykonawca stosować będzie środki czystości o bezspornie dobrej jakości, posiadające atest PZH, właściwe do zainstalowanych pojemników oraz dozowników. Wskazane środki czystości winny być także odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom sprzątanych obiektów.

Wszystkie prace powinny być wykonywane w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku:

38-500 Sanok

ul. Rynek 1, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

Termin: 16.01.2013 r, godz. 9:00

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (III piętro, pok. Nr 40).

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 stycznia 2013
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 stycznia 2013
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 stycznia 2013
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 stycznia 2013
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 stycznia 2013
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 stycznia 2013
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
14 stycznia 2013
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
14 stycznia 2013
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
14 stycznia 2013
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
14 stycznia 2013
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
30 stycznia 2013
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
30 stycznia 2013
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)