Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.28.2018 - Usługa przeprowadzenia szkolenia doskonalącego - budowa i diagnostyka systemów sterowania silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem oleju napędowego VE/VR EDC.

Usługa przeprowadzenia szkolenia doskonalącego - budowa i diagnostyka systemów sterowania silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem oleju napędowego VE/VR EDC, w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Dane Zamawiającego:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Znak Postępowania: IN.272.28.2018

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się w/w znakiem.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

CPV 80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szkolenie doskonalące - budowa i diagnostyka systemów sterowania silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem oleju napędowego VE/VR EDC

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2018

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). do godziny 1300 do dnia 26 listopada 2018 roku lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zp@powiat-sanok.pl , pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania pocztą elektroniczną, przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. 57) o godzinie 1310 w dniu 26 listopada 2018 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 listopada 2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z formularzem ofertowym.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 listopada 2018
Nazwa pliku
Załącznik n1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 listopada 2018
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
29 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
29 listopada 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)