Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.24.2017 - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 201

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok,

NIP 687-17-86-679

REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

E-mail : zp@powiat-sanok.pl

Strona internetowa: http://bip.powiat-sanok.pl/

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IN.272.24.2017.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Niniejsze zamówienie jest elementem zamówienia udzielanego w częściach, którego wartość szacunkowa ustalona została powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez UE ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na 5 części asortymentowych. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 5 części:

Część I Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa

Część II Urządzenia i akcesoria teleinformatyczne i sieciowe

Część III Wyposażenie, narzędzia, akcesoria elektryczne

Część IV Podręczniki, atlasy, albumy

Część V Stanowisko badawcze do testowania układu przeciwblokującego i przeciwpoślizgowego ABS/ASR

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdego zadania (zwanego dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV:

Część I Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Część II Urządzenia i akcesoria teleinformatyczne i sieciowe

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

CPV - 44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

Część III Wyposażenie, narzędzia, akcesoria elektryczne

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

Część IV Podręczniki, atlasy, albumy

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 22111000-1 - Podręczniki szkolne

CPV - 22114000-2 - Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki

Część V Stanowisko badawcze do testowania układu przeciwblokującego i przeciwpoślizgowego ABS/ASR

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy z wyłączeniem części I i V, które należy zrealizować w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Termin składania ofert upływa w dniu 07.11.2017 r. o godz. 12 00

(UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2017 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, (parter, pok. Nr 57)

Otwarcie ofert jest jawne.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 września 2017
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 września 2017
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór wykazu oferowanego asortymentu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
29 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 8a do SIWZ - Wzór oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 września 2017
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE - 2017/S 187-382400
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
29 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
3 października 2017
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
9 listopada 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
9 listopada 2017
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 grudnia 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 grudnia 2017
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
3 stycznia 2018
Nazwa pliku
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)