Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.22.2019 - Usługa przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla nauczycieli ZS nr 2 w Sanoku w ramach projektu pn.: "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku”

IN.272.22.2019

ZAMAWIAJACY:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa przeprowadzenia

kursów specjalistycznych dla nauczycieli ZS nr 2 w Sanoku w ramach projektu pn.: "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. Powiat Sanocki zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., na świadczenie usługi przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla nauczycieli:

Lp.

Nazwa kursu

Liczba uczestników

Szkoła kierująca na szkolenie

Min. liczba godzin

termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia

1.

Profesjonalny kurs praktyczny wykonywania układów drukowych w programie typu Eagle

5

ZS 2

16

od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.

2.

Kurs programowania systemów mikroprocesorowych w języku C

5

ZS 2

16

od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.

3.

Programowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL lub Veriloga.

5

ZS 2

16

od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.

4.

Kurs programowania sterowników PLC

5

ZS 2

20

od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.

1.2. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

1.3. Użyte terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Powiat Sanocki.

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Ogłoszenia.

- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 Ogłoszenia.

- ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

1.4. Dane Zamawiającego:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Znak Postępowania: IN.272.22.2019

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się w/w znakiem.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

CPV 80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

2.2. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części.

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Terminy realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r

4. LISTA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W OFERCIE

4.1 Wykonawca składa wypełniony formularz oferty, zgodny z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia – formularz ofertowy;

5. INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU Z EFS.

Zamówienie jest współfinansowane z EFS.

6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (email zp@powat-sanok.pl ) lub pisemnie.

6.2 Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną (skan oferty) oraz pisemną dla złożenia oferty, a także zmiany lub wycofania oferty.

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wyznaczonym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Bartosz Mrugała, nr telefonu 13 46 52 942, e-mail zp@powiat-sanok.pl .

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 10.1 Ogłoszenia.

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę (załącznik nr 1 – formularz oferty) zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

9.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną (skan oferty) obok pisemnej dla złożenia oferty, a także zmiany lub wycofania oferty.

9.3 Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym w następujący sposób:

OFERTA IN.272.22.2019 Usługa przeprowadzenia Szkolenia/kursu doskonalącego dla nauczycieli ZS nr 2 w Sanoku w ramach projektu pn.: "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku” -– nie otwierać przed dniem 9 stycznia 2020 r., do godz. 1230”. .

3.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). do godziny 1200 do dnia 9 stycznia 2020 roku lub w formie elektronicznej (skan oferty) na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.2 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. 57) o godzinie 1230 w dniu 9 stycznia 2020 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.3 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

11.1 Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kalkulacji własnej.

11.2 Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, wynikające z wymagań zawartych w niniejszym ogłoszeniu oraz postanowień zawartych w projekcie umowy.

11.3 Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce upusty cenowe to proponując je Zamawiającemu w ofercie musi już uwzględnić ich wartość w ostatecznej cenie oferty.

11.4 Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.

12. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

12.1. Kryterium oceny ofert – cena 100 |%.

12.2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, spełniającą warunki określone w ogłoszeniu.

12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

13.1 Zamawiający po otwarciu ofert i ocenie ofert, wezwie wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia określonych w SOPZ.

13.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze wraz z uzasadnieniem.

13.3 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy w terminie wyznaczonym prze Wykonawcę.

13.4 Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-sanok.pl informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na wskazanej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia

14. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
18 grudnia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 grudnia 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
30 grudnia 2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
18 grudnia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 grudnia 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
30 grudnia 2019
Nazwa pliku
Zestawienie ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
9 stycznia 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
9 stycznia 2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
31 stycznia 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
4 lutego 2020
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
5 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 marca 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)