Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.20.2018 - Usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Powiat Sanocki zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., na świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczniów z zakresu:

1. Kurs - barman

2. Kurs - kuchnia fusion

3. Kurs - animacja czasu wolnego

4. Kursu - obsługa nowoczesnych systemów fiskalnych

5. Kurs specjalistyczny -spawanie metodą MAG

6. Kurs obsługi tokarki sterowanej numerycznie Haas

7. Kurs obsługi frezarki sterowanej numerycznie Haas

8. Egzamin kwalifikacyjny „Grupa 1: Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenrgetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV"

9. Kurs programowanie mikroprocesorów

10. Kurs -Programowanie sterowników PLC

11. Kurs - Serwis urządzeń mobilnych

12. Kurs carvingowy

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). do godziny 1200 do dnia 26 września 2018 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. 57) o godzinie 1230 w dniu 26 września 2018 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 września 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 września 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
19 września 2018
Nazwa pliku
ZMIENIONE - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wraz z formularzem ofertowym
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 września 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 września 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
19 września 2018
Nazwa pliku
ZMIENIONY - Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 września 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 września 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
19 września 2018
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 1 do ogłoszenia - UWAGA zmiana terminu skaładania ofert.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
19 września 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
19 września 2018
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
2 października 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
2 października 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
24 października 2018
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 listopada 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)