Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.2.2020 - Dostawa wyposażenia do pracowni: elektrotechniki i elektroniki, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz automatyki, w ramach projektu pn.: Nowa, jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku

Dostawa wyposażenia do pracowni: elektrotechniki i elektroniki, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz automatyki, w ramach projektu pn.: Nowa, jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok,

NIP 687-17-86-679

REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

E-mail : zp@powiat-sanok.pl

Strona internetowa: http://bip.powiat-sanok.pl/

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IN.272.2.2020.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia do pracowni: elektrotechniki i elektroniki, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz automatyki, w ramach projektu pn.: Nowa, jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 10 części:

Część nr 1 Zestawy edukacyjne, sterowniki zestawy laboratoryjne.

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

CPV - 38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

Część nr 2 Sprzęt komputerowy

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 30213300-8 - Komputer biurkowy

CPV - 30213100-6 - Komputery przenośne

CPV - 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

Część nr 3 Sprzęt pomiarowy (oscyloskopy, multimetry)

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

CPV - 38552000-9 - Mierniki elektroniczne

CPV - 38342000-4 - Oscyloskopy

CPV - 42661200-9 - Urządzenia do lutowania na twardo

Część nr 4 Instalacje RTV

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

Część nr 5 Instalacje alarmowe i monitoring

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 35121700-5 - Systemy alarmowe

CPV - 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

Część nr 6 Narzędzia i urządzenia do lutowania

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 42661200-9 - Urządzenia do lutowania na twardo

CPV - 44510000-8 - Narzędzia

Część nr 7 Stanowisko dydaktyczne do nauki programowania sterowników PLC

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

Część nr 8 Oprogramowanie do projektowania i symulacji systemów automatyki

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 48771000-3 - Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

CPV - 31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

Część nr 9 Oprogramowanie umożliwiające symulację obwodów elektrycznych i elektronicznych

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 48771000-3 - Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

CPV - 31681300-6 - Obwody elektryczne

Część nr 10 Pakiet edukacyjny do konstruowania i programowania robotów

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 42997300-4 - Roboty przemysłowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienia należy wykonać w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2020 r. o godz. 12 00

(UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2020 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, (parter, pok. Nr 57)

Otwarcie ofert jest jawne.

W związku z tym, że, na skutek ogłoszonego stanu epidemii do budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku nie są wpuszczani petenci, jawność otwarcia ofert zostanie zapewniona, poprzez transmisję online na stronie internetowej: https://crv.pl/transmisja-podkarpackie-rada_powiatu_sanockiego

Ogłosznie o zamówieniu (htm, 110.27 KB)SIWZ (doc, 322.00 KB)Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 1 (docx, 23.95 KB)Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 2 (docx, 19.12 KB)Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 3 (docx, 20.98 KB)Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 4 (docx, 21.11 KB)Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 5 (docx, 22.66 KB)Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 6 (docx, 21.94 KB)Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 7 (docx, 19.15 KB)Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 8 (docx, 17.47 KB)Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 9 (docx, 18.97 KB)Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 10 (docx, 19.88 KB)Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia wstępnego dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (docx, 75.51 KB)Załącznik nr 2a - Wzór oświadczenia wstępnego dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (docx, 77.87 KB)Załącznik nr 3 - Wzór wykazu oferowanego asortymentu (zip, 170.28 KB)Załącznik nr 4 - Wzór Formularza ofertowego (doc, 182.00 KB)Załącznik nr 5 - Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (docx, 42.77 KB)Załącznik nr 6 - Projekt umowy (doc, 132.00 KB)Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (docx, 73.72 KB)Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (docx, 73.45 KB)Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (docx, 19.19 KB)Wyjaśnienia nr3 do SIWZ (docx, 75.82 KB)Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ - UWAGA zmiana terminu składania ofert (docx, 75.80 KB)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (htm, 19.64 KB)Wyjaśnienia nr 5 do SIWZ (docx, 74.74 KB)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - 24.03.2020 r. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (htm, 19.63 KB)Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ (docx, 76.18 KB)Skorygowana informacja z otwarcia ofert (doc, 32.50 KB)INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (docx, 92.32 KB)
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
24 marca 2020
Nazwa pliku
Ogłosznie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
24 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
13 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
13 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
16 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
13 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
13 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 6
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
13 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 7
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
13 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 8
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
13 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 9
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
13 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) część 10
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
13 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia wstępnego dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2a - Wzór oświadczenia wstępnego dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Wzór wykazu oferowanego asortymentu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
16 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Wzór Formularza ofertowego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 - Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 marca 2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
16 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
16 marca 2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
25 marca 2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr3 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
19 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
19 marca 2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ - UWAGA zmiana terminu składania ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 marca 2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 marca 2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 5 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
24 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
24 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
24 marca 2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - 24.03.2020 r. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
24 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
24 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
24 marca 2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
24 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
24 marca 2020
Nazwa pliku
Skorygowana informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
31 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
31 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
1 kwietnia 2020
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
27 maja 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
27 maja 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)