IN.272.2.2020 - Dostawa wyposażenia do pracowni: elektrotechniki i elektroniki, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz automatyki, w ramach projektu pn.: Nowa, jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku

Dostawa wyposażenia do pracowni: elektrotechniki i elektroniki, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz automatyki, w ramach projektu pn.: Nowa, jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok,

NIP 687-17-86-679

REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

E-mail : zp@powiat-sanok.pl

Strona internetowa: http://bip.powiat-sanok.pl/

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IN.272.2.2020.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia do pracowni: elektrotechniki i elektroniki, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz automatyki, w ramach projektu pn.: Nowa, jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 10 części:

Część nr 1 Zestawy edukacyjne, sterowniki zestawy laboratoryjne.

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

CPV - 38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

Część nr 2 Sprzęt komputerowy

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 30213300-8 - Komputer biurkowy

CPV - 30213100-6 - Komputery przenośne

CPV - 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

Część nr 3 Sprzęt pomiarowy (oscyloskopy, multimetry)

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

CPV - 38552000-9 - Mierniki elektroniczne

CPV - 38342000-4 - Oscyloskopy

CPV - 42661200-9 - Urządzenia do lutowania na twardo

Część nr 4 Instalacje RTV

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

Część nr 5 Instalacje alarmowe i monitoring

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 35121700-5 - Systemy alarmowe

CPV - 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

Część nr 6 Narzędzia i urządzenia do lutowania

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 42661200-9 - Urządzenia do lutowania na twardo

CPV - 44510000-8 - Narzędzia

Część nr 7 Stanowisko dydaktyczne do nauki programowania sterowników PLC

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

Część nr 8 Oprogramowanie do projektowania i symulacji systemów automatyki

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 48771000-3 - Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

CPV - 31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

Część nr 9 Oprogramowanie umożliwiające symulację obwodów elektrycznych i elektronicznych

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 48771000-3 - Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

CPV - 31681300-6 - Obwody elektryczne

Część nr 10 Pakiet edukacyjny do konstruowania i programowania robotów

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 42997300-4 - Roboty przemysłowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienia należy wykonać w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2020 r. o godz. 12 00

(UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2020 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, (parter, pok. Nr 57)

Otwarcie ofert jest jawne.

W związku z tym, że, na skutek ogłoszonego stanu epidemii do budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku nie są wpuszczani petenci, jawność otwarcia ofert zostanie zapewniona, poprzez transmisję online na stronie internetowej: https://crv.pl/transmisja-podkarpackie-rada_powiatu_sanockiego