Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.2.2018 - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok,

NIP 687-17-86-679

REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

E-mail : zp@powiat-sanok.pl

Strona internetowa: http://bip.powiat-sanok.pl/

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IN.272.2.2018.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp.

Niniejsze zamówienie jest elementem zamówienia udzielanego w częściach, którego wartość szacunkowa ustalona została powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez UE ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na 5 części asortymentowych. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 5 części:

Część I Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa - instalacja elektryczna z komputerem

Część II Wyposażenie, narzędzia, akcesoria elektryczne

Część III Podręczniki

Część IV Mapy atlasy

Część V Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa - stanowisko demonstracyjne systemu zintegrowanego do demonstracji funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdego zadania (zwanego dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV:

Część I Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa - - instalacja elektryczna z komputerem

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Część II Wyposażenie, narzędzia, akcesoria elektryczne

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

Część III Podręczniki

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 22111000-1 - Podręczniki szkolne

Część IV Mapy, atlasy

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 22114000-2 - Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki

Część V Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa - Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa - stanowisko demonstracyjne systemu zintegrowanego do demonstracji funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Termin składania ofert upływa w dniu 26.01.2018 r. o godz. 12 00

(UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2018 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, (parter, pok. Nr 57)

Otwarcie ofert jest jawne.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieiu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2018
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
29 stycznia 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia wstępnego dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2a do SIWZ - Wzór oświadczenia wstępnego dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór wykazu oferowanego asortymentu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2018
Nazwa pliku
Załączniknr 5 do SIWZ - Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2018
Nazwa pliku
Wyjasnienia nr 1 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 stycznia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 stycznia 2018
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
29 stycznia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
29 stycznia 2018
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
12 lutego 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
12 lutego 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)