Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.15.2019 - Usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. Powiat Sanocki zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., na świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczniów z zakresu:

1. Kurs - barman

2. Kurs - kuchnia fusion

3. Kurs barista dla uczniów ZS 1

4. Kurs barista dla uczniów ZS 5

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części.:

Część - 1 Kurs - barman

Część - 2 Kurs - kuchnia fusion

Część - 3 Kurs barista dla uczniów ZS 1

Część - 4 Kurs barista dla uczniów ZS 5

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdego zadania (zwany dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wszystkie części zamówienia należy zrealizować w terminach określonych w Załączniku nr 1 - SOPZ .

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). do godziny 1200 do dnia 27 sierpnia 2019 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. 57) o godzinie 1230 w dniu 27 sierpnia 2019 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
9 sierpnia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
9 sierpnia 2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie na usługi społeczne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
9 sierpnia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
9 sierpnia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - SOPZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
9 sierpnia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
9 sierpnia 2019
Informację zmienił
Michał Cyran
Data ostatniej zmiany
14 sierpnia 2019
Nazwa pliku
Zestawienie ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
2 września 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
2 września 2019
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
5 września 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
5 września 2019
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
9 października 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
9 października 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)