Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.11.2021 - Zadanie 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229 R Prusiek - Niebieszczany - Wysoczany w km 5+615 - 5+725 w m. Niebieszczany.” Zadanie 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006 R Haczów - Besko w km 11+225 w m. Besko” Zadanie 3. „Przebudowa

Zadanie 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229 R Prusiek - Niebieszczany - Wysoczany w km 5+615 - 5+725 w m. Niebieszczany.

Zadanie 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006 R Haczów - Besko w km 11+225 w m. Besko”

Zadanie 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2250 R ul. Słowackiego w Sanoku w km 0+427,50 - 0+498,50”

Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2234 R ul. Stróżowska w Sanoku w km 0+008 - 0+172”

Zadanie 5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212 R Sanok – Bukowsko w km 6+690,60 - 6+795,70 w m. Pobiedno.”

IN.272.11.2021

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Nazwa zamawiającego: Powiat Sanocki

Adres zamawiającego: 38-500 Sanok, Rynek 1

NIP: 687-17-86-679,

REGON: 370440703

NR TELEFONU (013) 46 52 900

Poczta elektroniczna [e-mail]: zp@powiat-sanok.pl

Adres skrzynki epuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Strona internetowa zamawiającego [URL]: http://www.bip.powiat-sanok.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: www.bip.powiat-sanok.pl

Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest jako na podstawie przepisów ustawy w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).

Wartość zamówienia.

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33) ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach:

Zadanie 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229 R Prusiek - Niebieszczany - Wysoczany w km 5+615 - 5+725 w m. Niebieszczany.”

Zadanie 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006 R Haczów - Besko w km 11+225 w m. Besko”

Zadanie 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2250 R ul. Słowackiego w Sanoku w km 0+427,50 - 0+498,50”

Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2234 R ul. Stróżowska w Sanoku w km 0+008 - 0+172”

Zadanie 5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212 R Sanok – Bukowsko w km 6+690,60 - 6+795,70 w m. Pobiedno”, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SWZ.

Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku. Niezależnie od zapisów w przedmiarze robót dotyczącym rozbiórek elementów zamawiający każdorazowo oceni przydatność materiałów do przekazania PZD w Sanoku bądź utylizacji przez Wykonawcę.

2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

45233140-2, 45233222-1, 45232452-5, 45231300-8, 45316110-9

3. Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1) lub STWIORB.

4. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Termin składania ofert: 08.11.2021 r. o godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 08.11.2021 r. o godz. 10:30.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na stronie ePUAP. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

14.6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, o którym mowa w pkt. 14.2 SWZ.


Na realizację zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć następujące kwoty brutto:

Zadanie 1 - 171 456,00 zł.

Zadanie 2 - 105 229,00

Zadanie 3 - 144 930,00 zł

Zadanie 4 - 200 000,00 zł

Zadanie 5 - 200 000,00 zł

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 października 2021
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
8 listopada 2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 października 2021
Nazwa pliku
SWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 października 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 1 – Przedmiar robót.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 października 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 października 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 października 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 października 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 października 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 października 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu robót
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 października 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 8 – wzór wykazu osób
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 października 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 9 – opis techniczny (projekty+specyfikacje techniczne)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 października 2021
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
25 października 2021
Nazwa pliku
Załącznik Nr 10 – identyfikator postępowania na miniportalu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 października 2021
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 listopada 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 listopada 2021
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
1 grudnia 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
1 grudnia 2021
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)