Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.10.2019 - Inwentaryzacja oraz wykonanie projektu szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu sanockiego

Inwentaryzacja oraz wykonanie projektu szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu sanockiego”

Nazwa i adres zamawiającego.

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

http://www.powiat-sanok.pl

Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem prac jest: przegląd stanu podstawowej osnowy geodezyjnej, inwentaryzacja poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej, aktualizacja BDSOG o wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji. Wykonanie projektu modernizacji istniejącej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, założenia nowej szczegółowej osnowy geodezyjnej wielofunkcyjnej - mając na celu podniesienie uniwersalności i funkcjonalności osnowy geodezyjnej, niezbędnej do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz dostosowanie do obowiązujących standardów.

Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:

71354300-7 Usługi badań katastralnych

71355000-1 Usługi pomiarowe

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.12.2019 r.

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Sanoku

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty , które wpłyną do Zamawiającego do dnia 8 lipca 2019r do godz. 10.00 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sanoku

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, pokój nr 57, parter budynku

w dniu 8 lipca 2019r. o godz. 10.30

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
3 lipca 2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
3 lipca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Warunki techniczne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
3 lipca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia wstępnego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
27 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
3 lipca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór wykazu osób
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Nazwa pliku
Za łącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 lipca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
8 lipca 2019
Nazwa pliku
Informacja o zmianie treści SIWZ - UWAGA - zmiana terminu składania ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
3 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
3 lipca 2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
3 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
3 lipca 2019
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 lipca 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)