Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.10.2019 - Inwentaryzacja oraz wykonanie projektu szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu sanockiego

Inwentaryzacja oraz wykonanie projektu szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu sanockiego”

Nazwa i adres zamawiającego.

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

http://www.powiat-sanok.pl

Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem prac jest: przegląd stanu podstawowej osnowy geodezyjnej, inwentaryzacja poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej, aktualizacja BDSOG o wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji. Wykonanie projektu modernizacji istniejącej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, założenia nowej szczegółowej osnowy geodezyjnej wielofunkcyjnej - mając na celu podniesienie uniwersalności i funkcjonalności osnowy geodezyjnej, niezbędnej do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz dostosowanie do obowiązujących standardów.

Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:

71354300-7 Usługi badań katastralnych

71355000-1 Usługi pomiarowe

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.12.2019 r.

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Sanoku

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty , które wpłyną do Zamawiającego do dnia 8 lipca 2019r do godz. 10.00 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sanoku

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, pokój nr 57, parter budynku

w dniu 8 lipca 2019r. o godz. 10.30

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
3 lipca 2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
3 lipca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Warunki techniczne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
24 lipca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia wstępnego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
27 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
3 lipca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór wykazu osób
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2019
Nazwa pliku
Za łącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 lipca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
8 lipca 2019
Nazwa pliku
Informacja o zmianie treści SIWZ - UWAGA - zmiana terminu składania ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
3 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
3 lipca 2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
3 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
3 lipca 2019
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
8 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 lipca 2019
Nazwa pliku
Informacja o unieważnieniu postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
24 lipca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
24 lipca 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)