Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.10.2018 - Dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego”

Nazwa postępowania:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych

w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego”

I. Rodzaj postępowania Dostawy

II.Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Sanocki, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, 13-465-29-00, powiat-sanok@powiat-sanok.pl

Adres strony internetowej na której dostępne jest postępowanie:

http://www.bip.powiat-sanok.pl

III. Tryb wyboru oferty Przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy PZP).

IV. Przedmiot zamówienia

Kod CPV: 39162100-6 – pomoce dydaktyczne

V. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych dla Zamawiającego w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego”, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0026/16-01 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w

Załącznik_nr_3_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia

do niniejszego postępowania.

VI. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: maksymalnie 45 dni od dnia podpisania umowy.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego: Powiat Sanocki, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, nie później niż do dnia 27.04.2018 r. do godz. 12:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.04.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, pok. 57 parter budynku. Sesja ofert jest publicznym otwarciem ofert, na który mogą przybyć Wykonawcy.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwy (firmę) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty i innych elementów składowych zawartych w ofertach. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

5. Protokół otwarcia ofert może zostać przesłany Wykonawcom na adresy poczty elektronicznej wskazane w ofercie, pod warunkiem zwrócenia się do Zamawiającego z elektronicznym/pisemnym/faksowym wnioskiem.

6. Informację z otwarcia ofert Zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
18 kwietnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
18 kwietnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
18 kwietnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Załącznik_nr_1_Wzór_formularza_oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
18 kwietnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Załącznik_nr_2_Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
18 kwietnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Załącznik_nr_3_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
18 kwietnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Opis zamówienia przyroda excel
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
18 kwietnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Załącznik_nr_4_Wzór_umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
18 kwietnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Załącznik_nr_5_Oświadczenie_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
18 kwietnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Załącznik_nr_6_Kalkulacja ceny
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
18 kwietnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Załącznik_nr_7_Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
18 kwietnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
27 kwietnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
27 kwietnia 2018
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
25 maja 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
29 maja 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)