Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.63.2018 - Dostawa prasy dla Starostwa Powiatowego w Sanoku na rok 2019.

IN.272.1.63.2018 Sanok, dnia 13.12.2018 r.

Wg. rozdzielnika

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na dostawie prasy dla Starostwa Powiatowego w Sanoku w roku 2019.

I. NAZWA POSTĘPOWANIA:

Dostawa prasy dla Starostwa Powiatowego w Sanoku na rok 2019.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy, tytułów wskazanych w tabeli - Wykaz tytułów prasowych w prenumeracie na 2019 rok, dla Starostwa Powiatowego w Sanoku na rok 2019 z dostarczeniem jej do siedziby Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia wszystkich wydanych w roku 2019 egzemplarzy tytułów prasowych wymienionych w poniższej tabeli.

CPV - 22200000-2 - Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

CPV - 79980000-7 - Usługi prenumeraty

Wykaz tytułów prasowych w prenumeracie na 2019 rok

Lp.

Tytuł

Ilość egzemplarzy

1.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

(dwutygodnik)

1 + wersja elektroniczna

2.

Dziennik Gazeta Prawna

1 + wersja elektroniczna

3.

Geodeta

1

4.

Przetargi Publiczne

1

5.

Rachunkowość Budżetowa (dwutygodnik)

1

6.

Tygodnik Sanocki

1

7.

Finanse publiczne (miesięcznik)

1

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, należności publiczno – prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia w szczególności koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

V. FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia) w formie elektronicznej należy przesłać do dnia 21.12.2018 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 grudnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 grudnia 2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 grudnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 grudnia 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)