Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.60.2018 - Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Sanoku

IN.272.1.60 .2018 Sanok 19.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Dot.: Kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Powiat Sanocki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: Kompleksową usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym (załącznik nr 3), prosimy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok w terminie do dnia 27 listopada 2016 roku do godziny 12 00.

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 90919200-4

Przedmiotem zamówienia jest:

a) usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Sanoku, których szczegółowy zakres i częstotliwość określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – „Szczegółowy zakres prac i ich częstotliwość”

b) usługa sprzątania i utrzymania czystości wykonywana będzie w pomieszczeniach budynków Starostwa Powiatowego w Sanoku szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania – „Wykaz pomieszczeń wraz z powierzchniami”.

c) wykonawca całości prac objętych przedmiotem zamówienia wykonywać będzie przy użyciu własnych środków i sprzętu.

d) wykonawca stosować będzie środki czystości o bezspornie dobrej jakości, posiadające atest PZH, właściwe do zainstalowanych pojemników oraz dozowników. Wskazane środki czystości winny być także odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom sprzątanych obiektów.

e) Wszystkie prace powinny być wykonywane w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu.

UWAGA – zwracamy się z prośbą o rzetelne skalkulowanie kosztów poszczególnych czynności zawartych w Szczegółowym zakresie prac i ich częstotliwości oraz materiałów potrzebnych do ich wykonania.

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

IV. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Maryla Kopiec pod numerem telefonu 13 46 52 910 oraz adresem email: organizacyjny@powiat-sanok.pl

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

  1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę (załącznik nr 1 – formularz oferty) zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).
  3. Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym w następujący sposób: OFERTA IN.272.1.60.2018 Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Sanoku – nie otwierać przed dniem 27.11.2018 r., do godz. 1230”.
  4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). do godziny 1200 do dnia 27 listopada 2018 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. 57) o godzinie 1230 w dniu 27 listopada 2018 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

V. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres prac i ich częstotliwość.

Załącznik nr 2 - Wykaz pomieszczeń wraz z powierzchniami.

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego.
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
19 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
19 listopada 2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
19 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
19 listopada 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
23 listopada 2018
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 listopada 2018
Nazwa pliku
Zestawienie ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 listopada 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
28 listopada 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)