Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.57.2018 - Usługa usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu sanockiego oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, usuniętych z dróg powiatu sanockiego

IN.272.1.57.2018 Sanok, dnia 14 listopada 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Sanocki

II. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 2 zadania:

Zadanie nr 1 – usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu sanockiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zadanie nr 2 – prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, usuniętych z dróg powiatu sanockiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 – usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu sanockiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zakres usługi usuwania pojazdów z dróg, przewozu, holowania pojazdu (całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, bez względu na warunki atmosferyczne, porę dnia lub nocy oraz utrudnienia wynikające z ukształtowania terenu, warunków zabudowy i inne) w szczególności obejmuje:

a) zobowiązanie Wykonawcy do realizacji każdego zlecenia usunięcia z drogi pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne;

b) dojazd do miejsca przebywania pojazdu wskazanego przez upoważnioną osobę wydającą dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi;

c) przygotowanie pojazdu lub pojazdu i jego elementów do załadunku (wszelkie prace towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu);

d) załadunek pojazdu (części pojazdu) na zestaw holujący, zabezpieczenie pojazdu przez uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą w czasie transportu;

e) uporządkowanie drogi z odpadków szkła, metalu i innych elementów;

f) dojazd z pojazdem usuniętym z drogi na wyznaczony przez Starostę Sanockiego parking strzeżony;

g) rozładunek i zaparkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Sanockiego;

h) prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem pojazdów z dróg w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;

i) możliwość kontroli prowadzonej dokumentacji oraz posiadanej bazy transportowej w okresie wykonywania usługi przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika urzędu;

j) ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej przed właścicielem pojazdu z tytułu ewentualnego uszkodzenia, utraty pojazdu lub ładunku przewożonego pojazdem, od momentu przystąpienia do jego usunięcia do przyjęcia na właściwy parking strzeżony.

Zamawiający wymaga aby wyposażenie pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów było zgodne z § 38 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.).

Do holowania pojazdów powinien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań typu laweta i holownik z wciągarką w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca na terenie Powiatu Sanockiego w możliwie najszybszym czasie.

Do przedmiotu zamówienia zaliczana jest usługa związana z odstępstwem od usunięcia pojazdu. Zakres czynności, które wchodzą w usługę:

a) dojazd do miejsca zdarzenia – odstąpienie od wykonania usługi;

b) dojazd do miejsca zdarzenia podjęcie czynności załadunku pojazdu – odstąpienie od usługi.

Zadanie nr 2 – prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, usuniętych z dróg Powiatu Sanockiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Parkowanie pojazdów powinno odbywać się na parkingu strzeżonym, odpowiednio ogrodzonym, oświetlonym i monitorowanym z całodobowym dozorem:

- ogrodzenie parkingu trwałe – betonowe lub metalowe;

- nawierzchnia parkingu – utwardzona;

- pojazdy uszkodzone powinny być zabezpieczone w sposób niezagrażający środowisku, a jednocześnie tak, by ich stan nie ulegał znacznemu pogorszeniu poprzez parkowanie;

- parking zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej.

Parking powinien spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1293).

Zakres usługi prowadzenia parkingu strzeżonego (czynnego całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, o każdej porze dnia lub nocy) w szczególności obejmuje:

a) właściwe przechowywanie powierzonych pojazdów, ich elementów, przedmiotów w nich pozostawionych, w sposób zabezpieczający je przez zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą;

b) umożliwienie osobom upoważnionym dokonywanie oględzin pojazdu na terenie parkingu;

c) wydanie pojazdu osobie uprawnionej po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu na konto Zamawiającego wg stawek określonych w Uchwale Rady Powiatu Sanockiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązującej w okresie usunięcia i parkowania pojazdu;

d) w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, jednostka prowadząca parking strzeżony, powiadamia o tym fakcie Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu;

e) prowadzenie dokumentacji związanej z parkowaniem pojazdów, prowadzenie ewidencji umożliwiającej uzyskanie przez Zamawiającego w każdym czasie danych dot. ilości i czasu przechowywania pojazdów;

f) możliwość kontroli prowadzonej dokumentacji oraz posiadanej bazy parkingowej w okresie wykonywania usługi przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika urzędu;

g) zrealizowanie każdego zlecenia umieszczenia pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym;

h) ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej przed właścicielem pojazdu z tytułu ewentualnego uszkodzenia, utraty pojazdu lub ładunku przewożonego pojazdem, od momentu przyjęcia pojazdu na parking strzeżony do momentu wydania go uprawnionej osobie.

Złożona oferta może dotyczyć świadczenia łącznie dwóch zadań w pkt 1 przedmiotu zamówienia zadanie nr 1, zadanie nr 2, lub jednego z nich.

III. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zadanie nr 1 – kryteria stanowiące podstawę oceny i wyznaczenia jednostki w zakresie usuwania pojazdów z dróg:

1. Standard wyposażenia i oznakowania pojazdów przeznaczonych do usuwania lub przemieszczania pojazdów;

2. Liczba i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów;

3. Deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia;

4. Proponowana cena usługi.

Zadanie nr 2 – kryteria stanowiące podstawę oceny i wyznaczenia całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg:

1. Analiza złożonych dokumentów (kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających tytuł prawny do dysponowania odpowiednio utwardzonym placem z możliwością wyznaczenia miejsc do parkowania wszystkich rodzajów pojazdów z określeniem:

a) standardu wyposażenia parkingu strzeżonego, a zwłaszcza rodzaju ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu;

b) liczby miejsc do parkowania pojazdów;

c) proponowanego rodzaju zabezpieczenia pojazdów;

d) warunków utrzymania pojazdów, zwłaszcza uszkodzonych;

e) miejsce położenia parkingu.

2. Proponowana cena usługi.

Proponowane ceny brutto (z VAT) podane w złotych za usunięcie pojazdów z drogi oraz za 1 dobę parkowania, w zależności od rodzaju pojazdów – nie wyższa niż stawki uchwalone przez Radę Powiatu Sanockiego w Uchwale Nr XLVI/347/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin realizacji zamówienia – 1.01.2019 r. – 31.12.2020 r.;

2. Miejsce realizacji zamówienia – Powiat Sanocki.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ OFERENTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM:

Do kontaktowania się z oferentami upoważnione są następujące osoby:

1. Lucyna Sterzel – Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sanoku – tel. (13) 46 52 920, e-mail: komunikacja@powiat-sanok.pl

2. Bartosz Mrugała – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Sanoku, tel. (13) 4652942, e-mail: zp@powiat-sanok.pl

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Kompletną ofertę należy złożyć w opisanej i zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, parter, pok. 1, w terminie do dnia 22.11.2018 r., do godz. 10 00

2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę, adres i pieczęć firmową Oferenta oraz napis: „OFERTA NA USUWANIE POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Z DRÓG POWIATU SANOCKIEGO ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE – nie otwierać przed dniem 22.11.2018 r., godz. 10 15

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez ich otwierania.

4. Oferta powinna zawierać:

a) formularz oferty zgodnie z załącznikiem Nr 1,

b) proponowaną wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym zgodnie z załącznikiem Nr 2,

c) wykaz pojazdów przeznaczonych do usuwania pojazdów wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających własność lub inną formę władania pojazdami, które będą używane do usuwania pojazdów wskazanych przez uprawnione organy (np.: kserokopie dowodów rejestracyjnych z ważnymi badaniami technicznymi, umowy leasingu, umowy użytkowania) zgodnie z załącznikiem Nr 3, ( dotyczy oferty na usuwanie pojazdów)

d) parametry techniczne parkingu zgodnie z załącznikiem Nr 4, (dotyczy oferty na powadzenie parkingu strzeżonego)

5. Formularz oferty powinien być podpisany, a wszystkie załączniki parafowane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

6. W przypadku, gdy jako załącznik do oferty dołączona została kopia jakiegoś dokumentu, powinna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

7. Wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg podane przez Oferenta będą obowiązujące przez okres związania umową i nie będą podlegały waloryzacji w okresie jej trwania.

8. Oceny złożonych ofert dokona komisja powołana przez Starostę Sanockiego. W trakcie dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień oraz zapoznać się na miejscu u Oferenta ze sprzętem przeznaczonym do usuwania pojazdów oraz terenem przeznaczonym na parking strzeżony.

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Oferentem w sprawie podpisania umowy.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
14 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
14 listopada 2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
14 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
14 listopada 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - wniosek ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
14 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
14 listopada 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - formularz cenowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
14 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
14 listopada 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - wykaz pojazdów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
14 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
14 listopada 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - parametry techniczne parkingu.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
14 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
14 listopada 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)