Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.56.2019 - Opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21”

Sanok, 2020-01-07

IN.272.1.56.2019

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21” – nr RPPK.03.02.00-18-0081/16 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

1. Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

ul. Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

2. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze względu na przesłankę określoną w art. 4 pkt. 8.

3. Rodzaj zamówienia: usługa

CPV 71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

4. Nazwa zamówienia:

Opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21” – nr RPPK.03.02.00-18-0081/16

5. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu inwestycyjnego pn. Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21”, zwanego dalej Projektem.

1) Zakres Projektu obejmował termomodernizację budynku użyteczności publicznej, tj. budynku Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku ul. Sadowa 21 – budynek główny z salą gimnastyczną, internat, stołówka oraz łączniki pomiędzy jego częściami, budynek główny 4 kondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 7377,4 m2.

2) W wyniku realizacji Projektu zakładano osiągnięcie następujących wskaźników:

nr i nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

C.3.1. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych.

tony

ekwiwalentu

CO2

388,29

C.3.1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej.

MWh/rok

48,00

C.3.1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

GJ/rok

3 636,06

C.3.1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej

GJ/rok

3 808,86

C.3.1. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32).

kWh/rok

1 268 519,00

C.3.3. Oszczędność kosztów zaopatrzenia w energię.

zł/rok

240 177,85

3) Analizę osiągnięcia wskaźników wskazanych w pkt. 2. należy wykonać wykorzystując dane pozyskane z faktur dotyczących ilości i kosztów następujących mediów:

- ciepło sieciowe,

- ciepła woda użytkowa,

- energia elektryczna.

4) Opracowanie wykonane przez Wykonawcę musi zawierać metodologię wyliczenia wartości wskaźników.

5) Raport należy sporządzić za okres: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

6) Opracowanie należy przekazać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

6. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium waga kryterium

Cena: 100 %

Kryterium Cena 100 %

Każda oferenta oceniana będzie w kryterium cena w skali od 0 do 100 pkt.

Liczba punktów, jaką uzyska badana oferta obliczona zostanie wg następującego wzoru:

(Cmin/C)* 100 = n

gdzie:

Cmin – najniższa oferowana cena

C – cena badanej oferty

n- liczba punktów

7. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

8. Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9. Informacje dodatkowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

10. Sposób złożenia oferty:

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „formularz ofertowy” (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

3) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną (skan podpisanej oferty);

4) W przypadku składania oferty w formie pisemnej na kopercie należy umieścić napis: „opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21”;

5) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 stycznia 2020r. do godziny 10:00

w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty) na e-mail: zp@powiat-sanok.pl

6) Przed sporządzeniem oferty wykonawca winien zdobyć wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub e-mailem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:

Michał Cyran/ Bartosz Mrugała tel. 13 46 52 929/942 email: zp@powiat-sanok.pl

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
7 stycznia 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
7 stycznia 2020
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
7 stycznia 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
7 stycznia 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)