Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.5.2020 - Wykonania strony internetowej Powiatu Sanockiego, biuletynu informacji publicznej oraz wspólnego dla obu witryn systemu zarządzania treścią „CMS”

IN.272.1.5.2020 Sanok, 19.03.2020 r

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na Wykonania strony internetowej Powiatu Sanockiego, biuletynu informacji publicznej oraz wspólnego dla obu witryn systemu zarządzania treścią „CMS”

Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

ul. Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Rodzaj zamówienia: usługi.

Nazwa zamówienia:

Wykonania strony internetowej Powiatu Sanockiego, biuletynu informacji publicznej oraz wspólnego dla obu witryn systemu zarządzania treścią „CMS”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

CPV 72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

1. Wymagania ogólne dotyczące witryn oraz zakresu przedmiotu zamówienia

1.1. Zaprojektowane witryny muszą być zgodne z o aktualnymi standardami tworzenia stron internetowych opracowanymi przez organizację W3C.

1.2. Zaprojektowane witryny muszą wykorzystywać technologie wspierane przez aktualny hosting zamawiającego tj. Hosting Cloud Max w Nazwa.pl, a w szczególności:

- PHP w wersji co najmniej 7.3

- bazę danych MariaDB w wersji 10.1.43

1.3. Zaprojektowane witryny muszą być poprawnie wyświetlane w systemach operacyjnych Windows, Mac OS, Linux oraz na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS oraz w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

1.4. Jeżeli zrealizowanie funkcjonalności opisanych przez Zamawiającego wymaga zakupu dodatkowych licencji oprogramowania, należy licencje te dostarczyć, chyba że Zamawiający wprost specyfikuje brak takiej konieczności.

1.5. Wykonawca przeprowadzi instalację zaprojektowanych witryn na serwerze zamawiającego pod adresem https://powiatsanocki.pl/ oraz przekaże osobie wskazanej przez Zamawiającego dane logowania do konta administratora w systemie CMS.

2.1. Wymagania wspólne dla strony WWW i BIP

a) Obsługa trybu wysokiego kontrastu, oraz możliwość powiększania czcionek.

b) Spełnienie wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848)

c) Zgodność witryn ze standardem WCAG 2.0 AA.

d) Witryny powinny być dostępne w co najmniej dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

e) Kolorystyka serwisów w dwóch wariantach:

- kolorystyka zgodna z istniejącym logiem Powiatu wykorzystywana na co dzień,

- kolorystyka w odcieniach szarości na okoliczność żałoby narodowej.

a) Strony muszą zostać podzielone na działy. Każdy dział musi umożliwiać dokonanie dalszych podziałów tworząc w ten sposób strukturę drzewa.

b) Administrator musi mieć możliwość tworzenia i usuwania działów z poziomu systemu CMS.

c) Na wszystkich stronach musi zostać umieszczone menu umożliwiające bezpośredni dostęp do wszystkich działów.

d) Menu musi zostać zbudowane tak, aby odzwierciedlało strukturę działów. W przypadku działów, które zostały podzielone, domyślnie musi być widoczny jedynie dział główny (rodzic). Pozostałe działy należące do tego działu głównego (dzieci) zostaną wyświetlone w podmenu, gdy użytkownik wskaże rodzica poprzez:

- przesunięcie kursora myszy nad rodzica,

- wybranie rodzica przyciskiem tabulacji,

- naciśnięcie rodzica w wersji mobilnej.

2.2 Zaprojektowanie uzupełniającego lub alternatywnego systemu nawigacji dla przeglądarek w których funkcjonalność interpretowania skryptów JavaScript jest niedostępna.

Witryny muszą zostać dostarczone ze wstępnie skonfigurowanymi działami według poniższych schematów:

a) Struktura strony WWW:

- Dział „Aktualności” ładowany domyślnie.

b) Dział „Samorząd” podzielony na działy:

- „Starosta”, „Wicestarosta”, „Skarbnik”, „Sekretarz”, „Radni
„Powiatu, „Komisje Rady Powiatu”, „Transmisja na żywo z sesji Rady Powiatu”, „Relacja wideo z sesji Rady Powiatu”.

- „Akty prawa” podzielony na działy: „Zarządzenia Starosty”, „Uchwały Zarządu”, „Uchwały Rady”.

- „Finanse” podzielony na działy: „Sprawozdanie budżetowe”,
„wykonanie budżetu”, „Wieloletni Plan Finansowy”, „Budżet Powiatu”.

c) Dział „Starostwo” podzielony na działy:

- „Dokumenty strategiczne”, „Jednostki organizacyjne”, Wydziały”, „Biura”.

- „Pozyskane Fundusze” podzielony na działy „Krajowe”, „UE”.

d) Dział „Nasz powiat” podzielony na działy:

- „Powiat” podzielony na działy „O powiecie”, „Położenie”, „Mapa powiatu”, „Gminy powiatu”, „Historia powiatu”, „Nasze szkoły”, „Instytucje kultury”, „Publiczne placówki zdrowia”, „Herb powiatu”, „Miasta partnerskie i zaprzyjaźnione”.

- „Informacje turystyczne” podzielony na działy „Rezerwaty przyrody”, „Zabytki”, „Walory turystyczne”, „Baza noclegowa i gastronomiczna”, „Powiat na zdjęciach”

- Dział „Dla mieszkańców” podzielony na działy „Stowarzyszenia”, „Program Współpracy z NGO”, „Nieodpłatna Pomoc Prawna”, „Konkurs ofert”, „Małe granty”, „Ogłoszenia”, „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”, „Sprowadzenie zwłok”, „Oferty pracy Starostwo”, „Oferty pracy jednostki”, „zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro”, „Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro”, „Biuro rzeczy znalezionych”, „Raport o stanie powiatu”, „Formularze, wnioski, druki”, „Kalendarz imprez”, „e-administracja”.

- Dział „Kontakt”

e) Struktura strony BIP:

- Struktura oferowanego Biuletynu Informacji Publicznej musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1429) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18.01.2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

- Struktura oferowanego Biuletynu Informacji Publicznej musi odzwierciedlać strukturę aktualnego Biuletynu dostępnego pod adresem https://powiat-sanok/bip/.

Administrator musi mieć możliwość dodawania i usuwania działów z poziomu systemu CMS.

Zaimplementowanie dwóch typów zawartości działów:

- Pojedynczy artykuł – w dziale tego typu umieszczony będzie wyłącznie jeden artykuł, który będzie wyświetlany, gdy użytkownik wybierze ten dział z menu.

- Wiele artykułów – w dziale tego typu osoba dodająca treść będzie mogła utworzyć wiele artykułów. Gdy użytkownik wybierze ten dział z menu wyświetlona zostanie lista wszystkich dodanych do tego działu artykułów posortowanych według daty dodania, gdzie najnowsze pozycje zostaną wyświetlone jako pierwsze. Osoba dodająca treść musi mieć możliwość zaburzenia kolejności poprzez umiejscowienie wybranych pozycji na początku listy.

Lista ta musi również zostać podzielona na strony, przy czym na jednej stronie musi zostać wyświetlone co najmniej 20 artykułów.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS)

3.1.Uzyskanie dostępu do systemu możliwe wyłącznie po zalogowaniu za pomocą ważnej nazwy użytkownika i hasła.

3.2. Możliwość ograniczenia dostępu do systemu CMS dla określonej białej listy adresów IP.

3.3. Możliwość dodawania i usuwania przez administratora użytkowników uprawnionych do korzystania z systemu CMS.

3.4. System CMS musi posiadać system uprawnień dostępu, który pozwoli administratorowi przydzielać użytkownikom prawa do dodawania, edytowania i usuwania artykułów w wybranych działach na stronie WWW lub BIP.

3.5. Tworzenie treści podstron przy pomocy edytora umożliwiającego formatowanie tekstu, dodawanie wcięć, tworzenie list punktowanych i numerowanych oraz dodawanie obrazów, hiperłączy i tabel. Edytor musi również umożliwiać wstawianie dodatkowych elementów opisowych dla wstawianych obiektów, które są wymagane w standardzie WCAG 2.0 AA

3.6. Alternatywny edytor umożliwiający tworzenie treści na podstawie kodu HTML.

3.7. Możliwość dołączenia galerii zdjęć do treści artykułu.

3.8. Możliwość dołączenia dowolnego rodzaju pliku jako załącznika do każdego artykułu.

3.9. Wsparcie dla dołączania wielu plików na raz.

3.10. Możliwość przenoszenia artykułów pomiędzy działami w obrębie danego serwisu (np. przenoszenie umieszczonej informacji w WWW w dziale „ogłoszenia” do działu „aktualności”, lub informacji umieszczonej w BIP w dziale „ogłoszenia” do działu „praca”)

3.11. Możliwość publikacji treści w wielu działach jednocześnie w obrębie danego serwisu.

3.12. Możliwość publikacji treści umieszczanych w BIP również na stronie WWW w dowolnie wybranych działach. Opublikowane w ten sposób artykuły na stronie WWW muszą automatycznie odzwierciedlać zmiany artykułu wprowadzone w BIP. Zamawiający dopuszcza, aby na stronie WWW było publikowane jedynie hiperłącze do artykułu w BIP.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: przedmiot zamówienie należy w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5. OKRES GWARANCJI: wymagany okres gwarancji wynosi 3 lata.
Gwarancja udzielana na okres 36 miesięcy od zrealizowania Usługi, w trakcie, których Wykonawca zobowiązany jest do naprawy błędów w oprogramowaniu w ciągu 10 dni roboczych od ich zgłoszenia drogą e-mailową.

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
W celu oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył wykaz – (załącznik nr 2 - wykaz usług) wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, - należy wykazać wykonanie, co najmniej 5 usług polegających na wykonaniu strony internetowej.

7. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Kryterium waga kryterium

Cena: 60 %

Wartość estetyczna i funkcjonalna projektu strony 20 %

Kryterium doświadczenie i umiejętności ocenione na podstawie portfolio 20 %

Kryterium Cena 60 %

Ka żda oferenta oceniana będzie w kryterium cena w skali od 0 do 60 pkt.

Liczba punktów, jaką uzyska badana oferta obliczona zostanie wg następującego wzoru:

(Cmin/C)* 60 = n

gdzie:

Cmin – najniższa oferowana cena

C – cena badanej oferty

n- liczba punktów

Kryterium - Wartość estetyczna i funkcjonalna projektu strony 20 %

Każdy oferta oceniana będzie w kryterium wartość estetyczna i funkcjonalna projektu strony w skali od 0 do 20 pkt.

W celu dokonania oceny w ramach kryterium Wartość estetyczna i funkcjonalna projektu strony wykonawca dostarczy projekt strony głównej Powiatu Sanockiego i BIP w formacie pliku graficznego (zalecane jest aby pliki graficzne z projektami stron głównych Powiatu Sanockiego oraz BIP dostarczyć drogą elektroniczną lub zapisane na nośniku CD lub DVD).

Oferty wykonawców, zostaną ocenione przez komisje złożoną przez ekspertów wskazanych przez Zarząd Powiatu Sanockiego.

Kryterium doświadczenie i umiejętności ocenione na podstawie portfolio 20 %

Każdy oferta oceniana będzie w kryterium doświadczenie w skali od 0 do 20 pkt

W celu dokonania oceny w ramach kryterium doświadczenie i umiejętności ocenione na podstawie portfolio do oferty należy załączyć portfolio zawierające linki do wykonanych przez wykonawcę stron internetowych w szczególności o podobnym charakterze (zalecane jest, aby portfolio z linkami dostarczyć drogą elektroniczną w pliku tekstowym lub zapisanym na nośniku CD lub DVD).

Oferty wykonawców, zostaną ocenione przez komisje złożoną przez ekspertów wskazanych przez Zarząd Powiatu Sanockiego.

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

8. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok,
biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). do godziny 1200 do dnia 3 kwietna 2020 roku
lub w formie elektronicznej (skan oferty) na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl

pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego o godzinie 1230 w dniu 3 kwietnia 2020 roku.

3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie BIP zestawienie ofert zawierające nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub e-mailem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:

Bartosz Mrugała – tel. 13 46 52 942, email: zp@powiat-sanok.pl

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
19 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
19 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
25 marca 2020
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe wraz załącznikami
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
19 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
19 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
25 marca 2020
Nazwa pliku
Logotypy (do przygotowania projektu graficznego)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 marca 2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 marca 2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
24 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
24 marca 2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
25 marca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
25 marca 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
25 marca 2020
Nazwa pliku
Zestawienie ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
14 kwietnia 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
14 kwietnia 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
14 kwietnia 2020
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
2 czerwca 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
3 czerwca 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)