Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.5.2019 - Wykonanie usługi oszacowania wartości pojazdów i oceny ich stanu technicznego.

IN.272.1.5.2019 Sanok, dnia 11.02.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na wykonywanie usługi oszacowania wartości pojazdów i oceny ich stanu technicznego.

I.NAZWA POSTĘPOWANIA:

Wykonanie usługi oszacowania wartości pojazdów i oceny ich stanu technicznego.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Wykonanie usługi oszacowania wartości pojazdów i oceny ich stanu technicznego w celu ich likwidacji w rozumieniu § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1016 z późn. zm.).

Wykonawca będzie zobowiązany do oszacowania wartości pojazdów, wobec których Powiat Sanocki uzyska postanowienie sądu o ich przepadku na rzecz Powiatu Sanockiego w okresie 24 miesięcy od dnia 11 maja 2019 r.

Zgodnie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z art. 99 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.2018 poz. 1314 z późn. zm.) oszacowanie wartości następuje przez biegłego skarbowego.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga by Wykonawca wpisany był na listę biegłych skarbowych w zakresie szacowanie wartości pojazdów samochodowych. Wraz z ofertą należy złożyć zaświadczenie (kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) o wpisie na listę biegłych skarbowych.

CPV - 71631200-2 - Usługi kontroli technicznej samochodów

Miejsce postoju pojazdów:

38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 224a

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryterium: najniższa cena – waga 100%.

Wykonawca w formularzu ofertowym określa jednostkową cenę usługi oszacowania wartości i oceny stanu technicznego jednego pojazdu.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 11.05.2019 r. do 11.05.2021 r..

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku) w terminie do dnia 14.02.2019 r., do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

2) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o adresacie oferty, o nazwie zadania i numerem sprawy - IN.272.1.5.2019, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz Jego adresie z dopiskiem: O F E R T A – Wykonanie usługi oszacowania wartości pojazdów i oceny ich stanu technicznego. - nie otwierać przed 14.02.2019 r., godz. 10:30.

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
11 lutego 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
11 lutego 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
11 lutego 2019
Nazwa pliku
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
11 lutego 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
11 lutego 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
11 lutego 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)