Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.4.2017 - Świadczenie usługi dostępu do Internetu do budynków Starostwa Powiatowego w Sanoku.

IN.272.1.4.2017 Sanok 01.02.2017 r

Wg. rozdzielnika

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na świadczenie usługi dostępu do Internetu do budynków Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EUR.

Powiat Sanocki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę dostępu do Internetu do budynków Starostwa Powiatowego w Sanoku z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Minimalna prędkość łącza w poszczególnych budynkach Starostwa Powiatowego:

Budynek Starostwa Powiatowego

Minimalna prędkość łącza symetrycznego

Ul. Rynek 1

30 Mb/s

Ul. Kościuszki 36

30 Mb/s

Ul. Konarskiego 24

10 Mb/s

Ul. Kościuszki 36 (odrębne łącze dla monitoringu powodziowego)

2 Mb/s

Ul Szopena 5 - Bursa Szkolna

30 Mb/s

Ul. Jagiellońska 22

10 Mb/s

2. Wymagania dodatkowe:

- dostawca musi doprowadzić łącze do budynków za pomocą kabla światłowodowego i zakończyć je interfejsem RJ45,

- każdy z powyższych punktów musi posiadać minimum jeden publiczny i niezmienny adres IP.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III. KRYTERIA OCENY OFERT.

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży ofertę, która otrzyma największą ilość punktów na podstawie kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, należności publiczno–prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

IV. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT.

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „formularz ofertowy” (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
  2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
  4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzezroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) opisanej następująco:
    OFERTA - na świadczenie usługi dostępu do Internetu do budynków Starostwa Powiatowego w Sanoku;
  5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8 lutego 2017r. do godziny 14:00
    w formie: pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok,

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
2 lutego 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
2 lutego 2017
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
2 lutego 2017
Nazwa pliku
Zaproszenie do skladania ofer + formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
2 lutego 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
2 lutego 2017
Nazwa pliku
Zestawienie ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
9 lutego 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
9 lutego 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)