Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.38.2019 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku

IN.272.1.38.2019 Sanok 29.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy budynku szkoły przy ul. Jagiellońskiej 22 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Konarskiego 10 wraz z zagospodarowaniem terenu.

CPV 71320000-7, 71220000-6

Zakres zamówienia obejmuje:

  • Projekt budowlany,
  • Projekt wykonawczy,
  • Audyt energetyczny (dotyczy części 2)
  • Kosztorys inwestorski, przedmiar robót,
  • Materiały przetargowe (szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).
  • Wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
  • Pełnienie nadzoru autorskiego w wymiarze do 5 pobytów na budowie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dla części 1 – przebudowa budynku szkoły przy ul. Jagiellońskiej 22 wraz z zagospodarowaniem terenu zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje w szczególności:

- wymianę pieca c.o.,

- wykonanie posadzek, tynków,

- wymianę instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych,

- przebudowę instalacji wodnej oraz hydrantowej, sanitarnej,

- przebudowę łazienek,

- dobudowę windy,

- wykonanie zjazdu publicznego na drogę powiatową oraz wewnętrzną, parkingów oraz ciągów pieszych,

- zagospodarowanie terenu poprzez urządzenie miejsca rekreacji,

- częściowy remont elewacji, obróbek blacharskich.

Dla części 2 – przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Konarskiego 10 wraz z zagospodarowaniem terenu zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje w szczególności:

- przebudowę oraz dostosowanie budynku na potrzeby przedszkola wraz z adaptacją strychu,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,

- wymianę pieca c.o.,

- przebudowę więźby oraz wymianę pokrycia dachu,

- częściową wymianę instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych,

- poszerzenie otworów drzwiowych,

- wykonanie posadzek, tynków, izolację fundamentów,

- przebudowę łazienek, instalacji wodnej oraz hydrantowej, sanitarnej,

- wyposażenie kuchni,

- docieplenie elewacji,

- wyposażenie kuchni oraz sal dydaktycznych,

- likwidację barier architektonicznych, w tym montaż platformy transportu pionowego,

- budowę miejsca rekreacji,

- zagospodarowanie terenu.

Termin realizacji zamówienia do dnia 28.10.2019 r.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Michał Cyran, Elżbieta Sośnicka (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Sanoku), tel. 13 46 529 42 w godz. 7 30 – 15 30 email: zp@powiat-sanok.pl

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym w terminie do dnia 12.08.2019 r. do godziny 11.00 – biuro podawcze – parter budynku lub na adres mailowy zp@powiat-sanok.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2019 r. o godz. 11.10 w pok. Nr 57, otwarcie ofert jest jawne.

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
30 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
30 lipca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
30 lipca 2019
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
30 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
30 lipca 2019
Nazwa pliku
informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
22 sierpnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
22 sierpnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)