IN.272.1.38.2019 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku

IN.272.1.38.2019 Sanok 29.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy budynku szkoły przy ul. Jagiellońskiej 22 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Konarskiego 10 wraz z zagospodarowaniem terenu.

CPV 71320000-7, 71220000-6

Zakres zamówienia obejmuje:

Opis przedmiotu zamówienia:

Dla części 1 – przebudowa budynku szkoły przy ul. Jagiellońskiej 22 wraz z zagospodarowaniem terenu zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje w szczególności:

- wymianę pieca c.o.,

- wykonanie posadzek, tynków,

- wymianę instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych,

- przebudowę instalacji wodnej oraz hydrantowej, sanitarnej,

- przebudowę łazienek,

- dobudowę windy,

- wykonanie zjazdu publicznego na drogę powiatową oraz wewnętrzną, parkingów oraz ciągów pieszych,

- zagospodarowanie terenu poprzez urządzenie miejsca rekreacji,

- częściowy remont elewacji, obróbek blacharskich.

Dla części 2 – przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Konarskiego 10 wraz z zagospodarowaniem terenu zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje w szczególności:

- przebudowę oraz dostosowanie budynku na potrzeby przedszkola wraz z adaptacją strychu,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,

- wymianę pieca c.o.,

- przebudowę więźby oraz wymianę pokrycia dachu,

- częściową wymianę instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych,

- poszerzenie otworów drzwiowych,

- wykonanie posadzek, tynków, izolację fundamentów,

- przebudowę łazienek, instalacji wodnej oraz hydrantowej, sanitarnej,

- wyposażenie kuchni,

- docieplenie elewacji,

- wyposażenie kuchni oraz sal dydaktycznych,

- likwidację barier architektonicznych, w tym montaż platformy transportu pionowego,

- budowę miejsca rekreacji,

- zagospodarowanie terenu.

Termin realizacji zamówienia do dnia 28.10.2019 r.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Michał Cyran, Elżbieta Sośnicka (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Sanoku), tel. 13 46 529 42 w godz. 7 30 – 15 30 email: zp@powiat-sanok.pl

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym w terminie do dnia 12.08.2019 r. do godziny 11.00 – biuro podawcze – parter budynku lub na adres mailowy zp@powiat-sanok.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2019 r. o godz. 11.10 w pok. Nr 57, otwarcie ofert jest jawne.

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy