Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.33.2018 - Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych podzielonych na 2 części

IN.272.1.33.2018

Sanok, 2018-06-26

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z realizacją projektu pn.:Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych podzielonych na 2 części:

- urządzenie drukujące A-3,

- wizualizer.

opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego pisma.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 05.07.2018 r.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Wybór dostawcy prowadzony jest na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.


Załącznik nr 1 - Opis warunków zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa materiałów i narzędzi do realizacji kursów dla uczniów ZS nr 5 w Sanoku opisanych w załączniku nr 3 opis przedmiotu zamówienia:

- urządzenie drukujące A-3,

- wizualizer.

2. Miejsce dostawy.

Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku

ul. Sadowa 21

38-500 Sanok

3. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

4. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilość części 2.

5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 05.07.2018 r.

6. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty w szczególności związane z transportem, należności publiczno – prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2018
Nazwa pliku
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY + załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2018
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
9 lipca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
9 lipca 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)