Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.23.2018 - Dostawa materiałów i narzędzi do realizacji kursów dla uczniów ZS5

IN.272.1.23.2018

Sanok, 2018-05-30

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z realizacją projektu pn.:Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę materiałów i narzędzi do realizacji kursów dla uczniów ZS5:

- wykonywanie posadzek i okładzin z kamienia naturalnego,

- wykonywanie niskonapięciowych instalacji oświetleniowych w systemach suchej zabudowy wnętrz,

- wykonywanie suchej zabudowy wnętrz

opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego pisma,

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 06.06.2018 r.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Wybór dostawcy prowadzony jest na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.Opis warunków zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa materiałów i narzędzi do realizacji kursu dekoracji stołów dla uczniów ZS nr 5 w Sanoku opisanych w załączniku nr 3 szczegółowy wykaz materiałów i narzędzi do realizacji kursu dekoracji stołów.

CPV – 44510000-8 – narzędzia

CPV – 44111000-1 – materiały budowlane

CPV – 31680000-6 – elektryczne artykuły i akcesoria

2. Miejsce dostawy.

Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku

ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

3. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.

4. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilość części 6.

5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 06.06.2018 r.

6. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty w szczególności związane z transportem, należności publiczno – prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
30 maja 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
30 maja 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
30 maja 2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe + załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
30 maja 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
30 maja 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
30 maja 2018
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 czerwca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)