Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.2020 - Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatu Sanockiego

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający – Powiat Sanocki, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, ul. Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

2. Przedmiot zamówienia: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatu Sanockiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne warunki do umowy zostały zawarte w załączniku nr 3 Opis przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Nazwy i kod CPV – 64100000-7 Usługi pocztowe

5. Kryteria oceny ofert – Cena – 100%.

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

6. Sposób przygotowania oferty

1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku – Załącznik nr 1 Formularz oferty oraz formularz cenowy Załącznik nr 2.

2) Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszalnym opakowaniu opisanym w następujący sposób

Oferta na wykonywanie: „Usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatu Sanockiego”. NIE OTWIERAĆ przed: 31.01.2020 godz. 11:00”

3) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,

4) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej lub w formie, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną (skan oferty) dla złożenia oferty, a także zmiany lub wycofania oferty

5) wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,

6) oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,

7) w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie, posiadające zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

7. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty:

1) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy oraz załączniki nr 2 Formularz cenowy.

2) do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku spółek cywilnych należy dołączyć odpis z CEiDG dot. każdego wspólnika wraz z kserokopią umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego umocowane).

3) Zaświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia na wykonanie

działalności pocztowej udzielone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

8. Inne istotne warunki zamówienia:

1) przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,

2) Zamawiający może dokonać poprawy w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, lub oczywistych omyłek pisarskich,

9. Miejsce i termin składania ofert: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

1) Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 31.01.2020 r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Urząd jest otwarty w godz. 7:30 – 15:30, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Oferty w formie elektronicznej (skan oferty) należy składać na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do dnia 31.01.2020 r. do godz. 10:30

2) Oferty zostaną otwarte w dniu 31.01.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, pokój nr: 58.

3) Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszalnym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na wykonywanie: „Usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatu Sanockiego”. NIE OTWIERAĆ przed: 31.01.2020 godz. 11:00.

10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

1) Wszelką korespondencję należy kierować do zamawiającego pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, faksem na nr 13 46 52 988, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e mail: zp@powiat-sanok.pl

2) Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Bartosz Mrugała tel. 13 46 52 942.

11. W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą – z chwilą zawarcia tej umowy.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert – na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

14. Umowę przygotuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści ogłoszenia o zamówieniu i Załącznika nr 3.

15. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

16. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART.13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1), dalej jako „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych:

a) Wykonawców będących osobami fizycznymi lub odpowiednio: podmiotów udostępniających zasoby na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz podwykonawców,

b) członków organów Wykonawcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub odpowiednio: podmiotów udostępniających zasoby na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz podwykonawców,

c) pełnomocników Wykonawcy,

d) osób wskazanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub odpowiednio przez: podmiot udostępniający zasoby na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz podwykonawcę,

e) osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu Wykonawcy, które zostaną przekazane wraz z ofertą w związku z ubieganiem się Wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego, Starosta Sanocki, Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, tel. 13 46 52 900;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sanoku – email: akoza@powiat-sanok.pl;

3) dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;

4) odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 p.z.p.;

5) dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji zamówienia, które zostanie udzielone w następstwie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania jeżeli zostanie ono unieważnione lub nie zostanie zawarta umowa w spawie zamówienia publicznego;

6) w odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1, posiadają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p.,

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;

8) osobom fizycznym, o których mowa w pkt 1, nie przysługuje prawo do:

a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1) formularz oferty – Załącznik nr 1

2) formularz cenowy – Załącznik nr 2

3) Opis przedmiotu zamówienia i Istotne warunki umowy – Załącznik nr 3.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
15 stycznia 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
15 stycznia 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
28 stycznia 2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
15 stycznia 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
15 stycznia 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
28 stycznia 2020
Nazwa pliku
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
15 stycznia 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
15 stycznia 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
15 stycznia 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
15 stycznia 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
15 stycznia 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
15 stycznia 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
15 stycznia 2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 stycznia 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 stycznia 2020
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
5 lutego 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
5 lutego 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)