Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.2019 - Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie sanockim – etap I, realizowane w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

„Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie sanockim – etap I”, realizowane w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 900,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

http://www.powiat-sanok.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej w dalszej części niniejszej Specyfikacji „ustawą”.

2. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie sanockim – etap I”, realizowane w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Zamówienie dotyczy projektu pn.: ,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Nr projektu RPPK.02.01.00-18-0037/16-00 wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV:

Nazwa:

71.35.50.00-1

Usługi pomiarowe

71.35.43.00-7

Usługi badań katastralnych

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

!!! UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!

1. Miejsce oraz termin składania ofert:

1.1. Ofertę należy złożyć w sposób przewidziany w rozdz. VII SIWZ.

1.2. Termin składania ofert upływa dnia 05.03.2019 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2019 r., o godz. 11:00, w Starostwie Powiatowym w Sanoku, kod pocztowy: 38-500, ul. Rynek 1 – pok. nr 507.

2.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2.3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

2.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
28 stycznia 2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
28 stycznia 2019
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2019
Informację zmienił
Michał Cyran
Data ostatniej zmiany
21 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2.1. - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia „JEDZ”
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik 2.2. - Instrukcja wypełniania „JEDZ”
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wzór)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
31 stycznia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
6 lutego 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
17 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 6a - Wzór oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2019
Informację zmienił
Michał Cyran
Data ostatniej zmiany
21 stycznia 2019
Nazwa pliku
warunki techniczne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
21 stycznia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
21 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 - Identyfikator postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 stycznia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 - klucz publiczny
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 stycznia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 stycznia 2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 stycznia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 stycznia 2019
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
5 marca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
5 marca 2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 marca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 kwietnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)