Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.19.2018 - Usługa wygenerowania firmy symulacyjnej w ramach centrali firm symulacyjnych.

IN.272.1.19.2018

Sanok, 2018-08-28

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z realizacją projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na usługę wygenerowania firmy symulacyjnej w ramach centrali firm symulacyjny.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 31.08.2018 r.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Wybór dostawcy prowadzony jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.


Załącznik nr 1 - Opis warunków zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Usługa wygenerowania firmy symulacyjnej w ramach centrali firm symulacyjnych.

FIRMA SYMULACYJNA - Idea funkcjonowania firmy symulacyjnej, skupia się przede wszystkim na naśladowaniu pracy realnego przedsiębiorstwa, na wyposażeniu uczestników zajęć w umiejętności, które są niezbędne do wejścia na rynek pracy, na praktycznej nauce zawodu oraz wymianie doświadczeń między szkołami i przedsiębiorstwami.

CPV 80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

2. Miejsce świadczenia usługi.

Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku

ul. Sobieskiego 23, 38-500 Sanok

3. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować w termin od 01.09.2018 r. do 30.09.2019 r. (12 m-cy)

4. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 1 należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 31.08.2018 r.

6. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty oraz należności publiczno–prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 sierpnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 sierpnia 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
28 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Zaproszenie do składania ofert + formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 sierpnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 sierpnia 2018
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 września 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 września 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)