IN.272.1.16.2018 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na aktualizację oprogramowania CAM-edukacja do wersji EdgeCam 2016/2017 oraz aktualizację oprogramowania CAD-edukacja do wersji Solid Edge 2016/2017.

IN.272.1.16.2018

Sanok, 2017-05-08

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z realizacją projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na aktualizację oprogramowania CAM-edukacja do wersji EdgeCam 2016/2017 oraz aktualizację oprogramowania CAD-edukacja do wersji Solid Edge 2016/2017 - opisane w załączniku nr 3 do niniejszego pisma.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 14.05.2017 r.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Wybór dostawcy prowadzony jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.