Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.15.2019 - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sanockiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 3 lat

IN.272.1.15.2019 08.04.2019 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sanockiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 3 lat”.

CPV 66110000-4 Usługi bankowe

Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sanockiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 3 lat.

Postępowanie prowadzone przez Powiat Sanocki – wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. EUR – na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. ) nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Termin wykonania zamówienia:

Od 30.04.2019 r. do 29.04.2022 r. – 36 miesięcy (3 lata)

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu

23.04.2019 r. o godz. 12:00

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

5. Otwarcie ofert jest jawne.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
9 kwietnia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
9 kwietnia 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
10 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe + załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
9 kwietnia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
9 kwietnia 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
10 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - wykaz jednostek
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
9 kwietnia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
9 kwietnia 2019
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
24 kwietnia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
24 kwietnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)