Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.12.2019 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2244R ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Sanok w km 0+062 – 0+100 strona lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”

IN.272.1.12.2019 Sanok, dn. 21.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2244R ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Sanok w km 0+062 – 0+100 strona lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2244R ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Sanok w km 0+062 – 0+100 strona lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”, w zakresie zgodnym z załączoną dokumentacją techniczną oraz STWIORB.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- wprowadzenie oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz wprowadzenie organizacji ruchu na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu,

- roboty rozbiórkowe drewnianego ogrodzenia oraz słupków stalowych,

- wycinkę drzew oraz wykarczowanie pni,

- przebudowę odcinka ogrodzenia betonowego wraz z uzupełnieniem nawierzchni istniejącego chodnika kostką betonową,

- wykonanie warstw podbudowy,

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych,

- wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdu z kostki betonowej.

Planowane roboty należy wykonać bez ingerencji w budynek mieszkalny, stanowiący własność Powiatu Sanockiego, w którym składowane obecnie są przedmioty należące do osoby będącej dawnym właścicielem nieruchomości, rozbiórka obiektów zostanie wykonana w drugim etapie inwestycji.

CPV 45233140-2, 45233222-1

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 21.06.2019 r.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Michał Cyran tel. 13 46 529 42, 13 46 529 29 (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Sanoku), w godz. 7 30 – 15 30.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28.03.2019 r. do godziny 09.40 z opisem na kopercie - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2244R ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Sanok w km 0+062 – 0+100 strona lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”

W ofercie należy określić cenę ryczałtową brutto za całość zakresu robót wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu ofertowym na podstawie dokumentacji technicznej, załączony przedmiar nie jest podstawą wyceny, stanowi element pomocniczy określający wielkość i zakres zamówienia.

Miejsce składania ofert – biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2019 r. o godz. 10.00 w pok. Nr 57, otwarcie ofert jest jawne.

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
22 marca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
22 marca 2019
Nazwa pliku
dokumentacja techniczna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
22 marca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
22 marca 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)