Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.11.2017 - zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę serwera i plotera

IN.272.1.11.2017

Sanok, 2017-03-22

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę serwera i plotera.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie pisemnej na adres Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok do 30.03.2017 r.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Opis warunków zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.

Kody CPV:

CPV - 48820000-2 Serwery

CPV - 30232140-7 Plotery

Część 1 – Dostawa serwera

1. Definicje pojęć i skrótów

1.1. Informacja o przedrostkach jednostek używanych w specyfikacji

Przedrostki kilo (k), mega (M), giga (G), tera (T) i peta (P) używane w specyfikacji odnoszą się do wielokrotności będących całkowitymi potęgami liczby 10. W odróżnieniu od nich przedrostki dotyczące wielokrotności będących potęgami liczby 2 podawane są zgodnie ze standardem ISO/IEC 80000-13:2008. W poniższej tabeli podano mnożniki odpowiadające wymienionym przedrostkom dziesiętnym i ich odpowiednikom binarnym:

Przedrostek

Symbol

Wartość mnożnika

kilo

k

103 lub 1 000

mega

M

106 lub 1 000 000

giga

G

109 lub 1 000 000 000

tera

T

1012 lub 1 000 000 000 000

peta

P

1015 lub 1 000 000 000 000 000

kibi

Ki

210 lub 1 024

mebi

Mi

220 lub 1 048 576

gibi

Gi

230 lub 1 073 741 824

tebi

Ti

240 lub 1 099 511 627 776

pebi

Pi

250 lub 1 125 899 906 842 624

1.2. FLOPS – (ang. FLoating point Operations Per Second) – liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę.

1.3. DPI – (ang. Dots Per Inch) – liczba punktów obrazu przypadająca na cal

1.4. Jednostki miary mocy obliczeniowej

GFLOPS (gigaflops) – 109 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę,

TFLOPS (teraflops) – 1012 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę,

PFLOPS (petaflops) – 1015 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę.

1.5. Teoretyczna moc obliczeniowa procesora – moc obliczeniowa wyliczana według zależności:

Rproc = C * I * F,

gdzie:

Rproc teoretyczna moc obliczeniowa w GFLOPS,

C – liczba rdzeni procesora,

I – liczba instrukcji zmiennoprzecinkowych typu dodawanie i mnożenie w podwójnej precyzji wykonywanych przez pojedynczy rdzeń procesora w czasie jednego cyklu zegarowego (np. dla procesorów Intel Xeon seria E5 v3 I=16, dla procesorów Intel Xeon seria E5 v2 I=8, dla procesorów AMD Opteron I=4),

F częstotliwość zegara procesora w GHz.

Przy wyliczaniu teoretycznej mocy obliczeniowej procesora jako częstotliwość zegara należy przyjąć nominalną, katalogową częstotliwość taktowania podawaną przez producenta (pomimo istnienia technicznych możliwości pracy z częstotliwościami poniżej lub powyżej wartości nominalnej).

2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

2.1. Jeżeli zrealizowanie funkcjonalności opisanych przez Zamawiającego wymaga zakupu dodatkowych licencji oprogramowania, należy licencje te dostarczyć, chyba że Zamawiający wprost specyfikuje brak takiej konieczności.

2.2. Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów jego poprawnej pracy.

2.3. Dostarczone elementy muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

2.4. Jeśli Zamawiający określa w niniejszej specyfikacji, że dany element ma posiadać określone cechy, to ten element musi efektywnie pracować z tymi cechami w instalowanej konfiguracji. Przykładowo, jeśli wymaga się dostarczenia modułów pamięci pracujących z prędkością 1866 MHz, to te moduły muszą efektywnie pracować z taką prędkością, a nie mieć tylko taką teoretyczną możliwość w konfiguracji innej niż dostarczana.

2.5. Zamawiający określa w tej specyfikacji cechy minimalne. Wykonawca może dostarczyć komponenty o cechach lepszych, pod warunkiem zachowania pełnej kompatybilności.

3. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ELEMENTÓW SKŁADOWYCH ZAMÓWIENIA

3.1. Serwer

3.1.1. Procesor

3.1.1.1. Dostarczany serwer misi posiadać minimum 1 procesor zgodny z architekturą x64, z racji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania zoptymalizowanego do pracy z tą architekturą.

3.1.1.2. Płyta główna serwera musi umożliwiać instalację co najmniej jednego dodatkowego procesora.

3.1.1.3. Sumaryczna teoretyczna moc obliczeniowa procesorów zainstalowanych w dostarczanym serwerze musi wynosić co najmniej 250 GFLOPS.

3.1.1.4. Dostarczany serwer musi być wyposażony w procesory tego samego modelu i producenta, wykonujące ten sam zestaw operacji, o tej samej częstotliwości.

3.1.1.5. Każdy z procesorów zainstalowanych w dostarczanym serwerze musi posiadać wbudowany kontroler pamięci poprawnie współpracujący z oferowaną pamięcią RAM.

3.1.2. Pamięć RAM:

3.1.2.1. Serwer musi posiadać minimum 64 GB pamięci RAM.

3.1.2.2. Wszystkie moduły pamięci RAM zainstalowane w dostarczanym serwerze muszą posiadać mechanizmy korekcji błędnych bitów.

3.1.2.3. Wszystkie moduły pamięci RAM zainstalowane w dostarczanym serwerze muszą być typu minimum DDR4.

3.1.2.4. Wszystkie zainstalowane moduły pamięci muszą poprawnie pracować z częstotliwością nie mniejszą niż 1600 MHz.

3.1.2.5. Wszystkie moduły pamięci RAM muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego typu oraz tej samej pojemności.

3.1.3. Dyski Twarde:

3.1.3.1. Zaoferowany serwer musi być wyposażony w co najmniej 6 dysków twardych, każdy o następujących parametrach minimalnych:

3.1.3.1.1. pojemność 600 GB,

3.1.3.1.2. prędkość obrotowa: min. 10 000 RPM,

3.1.3.1.3. interfejs: SAS minimum 6G,

3.1.3.2. Każdy z zainstalowanych dysków musi być wymienialny “na gorąco”, tzw. hot-plug.

3.1.3.3. Zaoferowany serwer musi posiadać zainstalowany kontroler dyskowy, pozwalający zrealizować sprzętowy RAID na poziomie minimum 1, 10, 5 oraz 6, wyposażony w co najmniej 1 GB pamięci cache, opartej o pamięci flash.

3.1.3.4. Zaoferowany serwer musi pozwalać na zamontowanie co najmniej 2 dodatkowych dysków typu opisanego w punkcie 3.1.3.1.

3.1.4. Interfejsy Sieciowe:

3.1.4.1. Dostarczany serwer musi posiadać co najmniej dwa aktywne interfejsy sieci Ethernet RJ45 o prędkości nie mniejszej niż 1 Gb/s.

3.1.4.2. Dostarczany serwer musi posiadać co najmniej jeden aktywny interfejs sieciowy Ethernet RJ 45 dedykowany do obsługi sieci zarządzania.

3.1.5. Interfejs zarządzania:

3.1.5.1. Moduł zarządzający dla każdego dostarczanego serwera typu 2 musi realizować następujące funkcje:

3.1.5.1.1. możliwość zarządzania serwerem zdalnie poprzez sieć zarządzania Ethernet.

3.1.5.1.2. możliwość zdalnego włączenia/wyłączenia oraz restartu serwera.

3.1.5.1.3. dostęp do informacji diagnostycznych i dziennika zdarzeń.

3.1.5.1.4. możliwość zamontowania zdalnego obrazu nośnika CD/DVD wraz z możliwością uruchamiania serwera z nośnika zdalnego.

3.1.5.1.5. zgodność z protokołem zarządzania IPMI 2.0 lub nowszym.

3.1.6. Porty zewnętrzne:

3.1.6.1. Dostarczony serwer musi posiadać co najmniej:

3.1.6.1.1. 2 porty USB, minimalnie w standardzie USB 2.0,

3.1.6.1.2. 1 port VGA.

3.1.7. Obudowa

3.1.7.1. Obudowa serwera musi pozawalać na jego montaż w szafie rack 19’’.

3.1.7.2. Wysokość maksymalna dostarczanego serwera nie może przekraczać 2U.

3.1.8. Zasilanie:

3.1.8.1. Serwer musi być wyposażony w system redundantnego zasilania minimum typu N+1.

3.1.8.2. Zasilacze muszą posiadać moc odpowiednią do zasilania wszystkich zainstalowanych komponentów składowych serwera.

3.1.8.3. Wszystkie zasilacze muszą być wymienialne “na gorąco”, tzw. hot-plug.

3.1.9. Wymagania dodatkowe:

3.1.9.1. Wszystkie dostarczane elementy będą pracować w trybie ciągłym: przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i muszą zapewniać wydajną, stabilną i nieprzerwaną pracę pod maksymalnym obciążeniem wszystkich podzespołów (m.in.: procesory, pamięć, interfejsy sieciowe, itd.).

3.1.9.2. Dostarczany serwer musi posiadać najnowszą, stabilną wersję oprogramowania układowego (firmware, BIOS).

3.1.10. System operacyjny dla serwera

3.1.10.1. Ze względu na wymagania techniczne posiadanego i eksploatowanego przez Zamawiającego specjalistycznego oprogramowania, w szczególności serwera licencji systemu TurboEWID oraz bazy danych Oracle, które zostaną zainstalowane na dostarczanym serwerze, Zamawiający oczekuje dostawy systemu operacyjnego typu Microsoft Windows Server.

3.1.10.2. Oferowany system operacyjny musi poprawnie współpracować z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą Active Directory. Przez poprawną współpracę Zamawiający rozumie:

3.1.10.2.1. synchronizację danych użytkowników z kontrolerem Domeny,

3.1.10.2.2. obsługę polityk modelu GPO.

3.1.11. Gwarancja

3.1.11.1. Dostarczany serwer musi być objęty 36 miesięczną gwarancją.

3.1.11.2. Reakcja na zgłoszenie przez Zamawiającego awarii nie może nastąpić później niż w następnym dniu roboczym.

3.1.11.3. Usterka musi zostać usunięta u Zamawiającego w miejscu instalacji dostarczanego serwera.

Część 2 – Dostawa plotera

1.1. Ploter

1.1.1. Dostarczany ploter musi umożliwiać wykonywanie kolorowych wydruków w technologii atramentowej.

1.1.2. Dostarczany ploter musi posiadać co najmniej jedną głowicę drukującą z co najmniej pięcioma kolorami wkładów z atramentem - Cyjan, Magenta, żółty oraz 2 odcienie czerni.

1.1.3. Dostarczany ploter musi umożliwiać wykonywanie wydruków na papierze i kalce technicznej o gramaturze co najmniej 90 g/m2.

1.1.4. Maksymalna szerokość wykonywanego wydruku nie może być mniejsza niż 914mm.

1.1.5. Dostarczany ploter musi wykonywać wydruki o długości co najmniej od 0,21m do 5m.

1.1.6. Dostarczany ploter musi wykonywać wydruki o następujących minimalnych wymaganiach:

1.1.6.1. Rozdzielczość wydruku: min. 2400 x 1200 DPI,

1.1.6.2. Precyzja linii: min. ±0,1%,

1.1.6.3. minimalna szerokość linii: 0,02 mm,

1.1.7. Dostarczany ploter musi posiadać co najmniej 128-256 MB (kpsc 64 mb) pamięci RAM.

1.1.8. Dostarczany ploter musi umożliwiać wykonywanie wydruków poprzez:

1.1.8.1. Port USB,

1.1.8.2. Interfejs sieciowy Ethernet RJ45,

1.1.9. Dostarczany ploter musi poprawnie pracować pod kontrolą systemów operacyjnych Microsoft Windows w wersji 7 i 8.1 oraz współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem TurboEWID.

1.1.10. Dostarczany ploter musi być objęty 36 miesięczną gwarancją.

2. Miejsce dostawy.

Starostwo Powiatowe w Sanoku

ul. Kościuszki 21, 38-500 Sanok

3. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin do 30 dni od dnia podpisania umowy.

4. Oferty częściowe.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilość części 2.

5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

5.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). do godz. 13 00 do dnia 30 marca 2017 roku Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

5.2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. 57) o godzinie 13 30 w dniu 30 marca 2017 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

6. Kryteria oceny ofert.

6.1. Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

6.2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty w szczególności związane z transportem, należności publiczno – prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 marca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 marca 2017
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
24 marca 2017
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe + formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 marca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 marca 2017
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
24 marca 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)