Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.1.1.2020 - Wykonanie usługi polegającej na wyprodukowaniu i emisji filmu w telewizji o zasięgu lokalnym promującego działania Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.

IN.272.1.1.2020

Sanok, 2020-01-17

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na wyprodukowaniu i emisji filmu w telewizji o zasięgu lokalnym promującego działania Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Wybór wykonawcy prowadzony jest w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

UWAGA

Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania (poprzez umieszczenie w filmie stosownej etykiety z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz logami programowymi) oraz na wszystkich dokumentach przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie/wyprodukowanie i emisja w telewizji, o zasięgu lokalnym filmu promującego Projekt, jak również działania planowane do realizacji w ramach osiągnięcia wskaźników Projektu.

2) W filmie powinny znaleźć się informacje o:

· tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku

· numer projektu: RPPK.09.04.00-18-0003/19

· informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

· na początku i na końcu filmów powinny zostać zaprezentowane dane teleadresowe oraz wymagane logotypy, przekazane przez Zamawiającego,

3) Emisja filmu w telewizji lokalnej przynajmniej raz w tygodniu przez osiem tygodni.

4) Emisja filmu w internecie, przynajmniej na stronie telewizji lokalnej i Wykonawcy (minimum przez osiem tygodni).

5) Czas trwania filmu: minimum 5 minut.

6) Produkcja filmu w polskiej wersji językowej.

7) Produkcja filmu powinna uwzględniać optymalizację i dostosowanie materiałów programowych do standardów technicznych stosowanych w TV i Internecie.

8) Technika obrazu: HD, format 16 x 9,

9) Nośniki: zarówno DV Cam, jak i DVD.

10) Wykonawca zapewnia scenariusz filmu (uwzględniający wytyczne Zamawiającego), potrzebny sprzęt, statystów, lektora, rekwizyty niezbędne do realizacji scenariusza oraz ujęcia filmowe, a także licencjonowaną muzykę z uwzględnieniem opłaty licencyjnej za ewentualne wykorzystane utwory.

11) Celem filmu będzie promocja nowoutworzonego kierunku technik automatyk oraz zmodyfikowanego kierunku technik elektronik. Film powinien być nowoczesny, dynamiczny, pokazujący atrakcyjność w/w zawodów. Zdjęcia powinny być realizowane w trzech lokalizacjach na terenie powiatu sanockiego (zgodnie z ust.2),

12) Wykonawca zorganizuje kolaudację, podczas której przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zmontowany materiał promocyjny.

13) W terminie 3 dni roboczych od przedstawienia zmontowanego materiału promocyjnego Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie siedmiu dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

14) Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby.

15) Zaakceptowany przez Zamawiającego materiał promocyjny Wykonawca przekaże w terminie 4 dni od akceptacji.

16) W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do materiału promocyjnego na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności :

- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym cyfrowo w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku m.in. płyta DVD, pendrive;

- wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;

- publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym ( m.in. w Internecie);

- publicznego odtwarzania;

- użyczania i/lub najmu;

- nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodniej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;

- nadawania za pośrednictwem satelity;

-równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci kablowych.

17) Wykonawca powinien oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

18) Zamawiający zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zezwolenia osób, których wizerunki zostały utrwalone w materiale promocyjnym na ich rozpowszechnianie.

CPV - 92111200-4 Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo

2. Miejsce realizacji zamówienia.

Teren powiatu sanockiego – teren szkoły Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku oraz siedziby partnerów projektu: Sanok Rubber Company SA oraz EAE Elektronik sp. z o.o.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania zamówienia/umowy do 28.02.2020 roku wyprodukowanie/przekazanie filmu Zamawiającemu oraz do 30.04.2020 r. emisja programu w telewizji o zasięgu lokalnym.

4. Wyjaśnienia odnośnie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia udzielane będą w formie elektronicznej pod adresem zp@powiat-sanok.pl, lub tel. Koordynator szkolny projektu – 134653951.

5. Termin złożenia oraz sposób przygotowania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: Promocja projektu pn.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku” – FILM.

- Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy,

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, lub pocztą elektroniczną (wypełniony formularz ofertowy scan z wszystkimi podpisami) na adres: zp@powiat-sanok.pl w terminie do 24.01.2020 2019 r. godz. 15.00.

- Przed sporządzeniem oferty wykonawca winien zdobyć wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca w ofercie powinien podać kwotę wynagrodzenia netto i brutto w złotych polskich. Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, tj. podatek VAT, ubezpieczenie OC, wszelkie prace przygotowawcze, koszty dojazdu/dostawy itp. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.

Zaakceptowana cena będzie niezmienna. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, jest zobowiązany do zdobycia wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do wyceny oferty.

7. Kryteria oceny oferty.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę (wartość brutto) spośród wszystkich ważnych ofert.

8. Przesłanki odrzucenia oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

b) zostanie złożona po terminie składania ofert,

c) będzie zawierać rażąco niską cenę,

9. Ogłoszenie wyników postępowania.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano

10. Zamawiający informuje, że:

1) podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w pkt.7,

2) o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę,

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2020
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2020
Nazwa pliku
Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 stycznia 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 stycznia 2020
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
4 lutego 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
4 lutego 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)