Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.271.25.2018 - Usługa przeprowadzenia szkoleń doskonalących-zawodowych dla nauczycieli ZS nr 3 w Sanoku

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Usługa przeprowadzenia szkoleń doskonalących-zawodowych dla nauczycieli ZS nr 3 w Sanoku w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

CPV 80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 części.:

Część - 1 Szkolenie doskonalące - podstawy diagnostyki układów elektrycznych

Część - 2 Szkolenie doskonalące - sieci transmisji danych CAN / LIN – diagnostyka

Część - 3 Szkolenie doskonalące - diagnostyka nowoczesnych diesli

Część - 4 Szkolenie doskonalące - diagnostyka automatycznych skrzyń biegów

Część - 5 Szkolenie doskonalące obsługa oprogramowania Pcschematic Automation

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdego zadania (zwany dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). do godziny 1300 do dnia 16 października 2018 roku lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zp@powiat-sanok.pl , pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania pocztą elektroniczną, przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. 57) o godzinie 1310 w dniu 16 października 2018 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
11 października 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
11 października 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
12 października 2018
Nazwa pliku
Ogłosznie o zamówieniu wraz z załącznikami
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
11 października 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
11 października 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
12 października 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - SOPZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
11 października 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
11 października 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
12 października 2018
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 października 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 października 2018
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
29 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
29 listopada 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)