Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Sanockiego

działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2018, poz. 121) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Sanockiego

I. Oznaczenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona w Sanoku obręb Olchowce, oznaczona w operacie ewidencji gruntów

i budynków jako działka nr 58/154 o pow. 0,4331 ha, objęta księgą wieczystą KS1S/00065892/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Sanoku V Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 58/154 położona jest na terenie dawnej jednostki wojskowej. W części południowo-zachodniej zabudowana murowanym budynkiem garażowo-magazynowym o pow. użytkowej 359,35 m2 .

II. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu

położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa uchwalonego przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXIII/242/04 z dnia 17 lutego 2004r, zmienionego Uchwałą Nr LI/418/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013r., nieruchomość oznaczona działką nr 58/154 położona jest w obszarze oznaczonym na załączniku graficznym symbolem –

„ 5U - Teren zabudowy usługowej”.

III. Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku , przy ulicy

Kościuszki 36, pokój 24

Cena wywoławcza nieruchomości w I przetargu wynosi 358.000,00 zł

(słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Wadium wynosi 35.800,00 zł. ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych.)

Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT .

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości na konto Powiatu Sanockiego Nr 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095 prowadzone

w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Powiatu były najpóźniej w dniu 30 marca 2018r.

Komisja przetargowa 3 dni przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium zostanie :

- zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium

wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra - jednak nie

później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub

zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cenę nieruchomości, ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nabywca jest obowiązany wpłacić dwa dni naprzód, przed zawarciem umowy sprzedaży, na konto Powiatu Sanockiego Nr 43 8642 1184 2018 0065 8201 0078 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osoba ustalona jako nabywca, zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Sanockiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

IV. Informacje dodatkowe

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty a reprezentant osoby prawnej dokument stwierdzający prawo do jej reprezentowania.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36, pokój 24, telefon ( 013) 4657612.

Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Powiatu Sanockiego może odwołać ogłoszony przetarg.

Podanie do publicznej informacji następuje w drodze :

- zamieszczenia na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego przy

ul. Rynek 1 i przy ul. Kościuszki 36 w Sanoku

- opublikowanie na stronie internetowej urzędu – (www.powiat-sanok.pl)

i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku –

www.bip.powiat-sanok.pl


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
16 lutego 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
16 lutego 2018
Informację zmienił
Andrzej Koza
Data ostatniej zmiany
16 lutego 2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o przetargu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
16 lutego 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
16 lutego 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)