Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Dostawa wyposażenia: Pracowni programowania obrabiarek skrawających oraz wyposażenia pracowni technologii

Link do ogłoszenia oraz załączników w bazie konkurencyjności poniżej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180614


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-04-2019

Numer ogłoszenia

1180614

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego, w
Sekretariat
Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku
ul. Stróżowska 15
38-500 Sanok
2. Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2019 r., o godz. 14:00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
4. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
5. Zaleca się sporządzenie Oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Do formularza ofertowego Wykonawca załączy:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie;
6. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane). Koperta, w której znajduje się oferta, winna posiadać oznaczenie: UWAGA POSTĘPOWANIE: „Dostawa wyposażenia Pracowni programowania obrabiarek skrawających oraz wyposażenia pracowni technologii” Nie otwierać przed dniem 26.04.2019 r. przed godz. 14:00. Nr postępowania: TECH2/2019/CNCPT/1” Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
4. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę7

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Chabros-Jaklik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

13 46 539 51

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotowych tj.: Dostawa wyposażenia: Pracowni programowania obrabiarek skrawających oraz wyposażenia pracowni technologii
2. dostarczenie instrukcji obsługi oraz
3. udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu i wyposażenia przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: sanocki Miejscowość: Sanok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotowych tj.: Dostawa wyposażenia: Pracowni programowania obrabiarek skrawających oraz wyposażenia pracowni technologii
2. dostarczenie instrukcji obsługi oraz
3. udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu i wyposażenia przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
1. Projektor multimedialny
2. Zestaw Komputerowy - Komputer przenośny dla nauczyciela
3. Zestaw Komputerowy stacjonarny dla ucznia
3. Urządzenie wielofunkcyjne A3
4. Mikroskop warsztatowy
5. Pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM (oparty o EdgeCAM)
6. Frezarka CNC Centrum obróbcze z systemem sterowania FANUC lub SINUMERIK
Zgodne ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia określonym w Załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39162100-6 Pomoce dydaktyczne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30213300-8 Komputer biurkowy
30213100-6 Komputer przenośny
42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lokalizacji w terminie do 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancji przez okres wskazany w Ofercie, ale nie krótszy niż 24 miesiące na warunkach określonych w OPZ i w umowie.

Link do ogłoszenia oraz załączników w bazie konkurencyjności poniżej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180614
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
18 kwietnia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 kwietnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)