Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Dostawa tablic rejestracyjnych w roku 2012 IN.272.4.2012

Dostawa tablic rejestracyjnych w roku 2012

CPV 30195000-2


Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych, aluminiowych, foliowanych, wykonanych zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j Dz.U. z 2005r. nr 108 poz. 908 ze zm.) oraz z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tj.Dz.U. z 2007r. nr 186 poz. 1322 ze zm.), oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych w następujących ilościach :

- samochodowe zwyczajne jednorzędowe – 5000 kompletów

- samochodowe zwyczajne dwurzędowe – 100 kompletów

- motocyklowe zwyczajne – 300 kompletów

- motorowerowe zwyczajne – 100 kompletów

- tablice tymczasowe - 200 kompletów

- samochodowe zabytkowe - 10 kompletów

- motocyklowe zabytkowe - 10 kompletów

- tablice indywidualne - 10 kompletów

Cenę tablic należy podać z uwzględnieniem kosztu opakowania, dowozu wraz z rozładunkiem w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transportu, oraz kosztami związanymi z odbiorem i złomowaniem tablic. Wykonane tablice Wykonawca dostarczy własnym transportem i rozładuje we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego. Miejscem dostarczenia tablic będzie Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Rynek 1. Wykonawca dostarczy wykonane tablice w partiach na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego - każdorazowo ilość tablic zgodną ze złożonym zapotrzebowaniem, w terminie do 24 godzin od złożenia zapotrzebowania. Przy każdorazowej dostawie tablic Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania (protokolarnego) a następnie złomowania starych tablic rejestracyjnych na swój koszt. Zamawiający przewiduje tzw. interwencyjne dostawy tablic, polegające na wytworzeniu i dostarczeniu wtórników tablic rejestracyjnych w przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub naprawy gwarancyjnej. Przewidywane zapotrzebowanie na tablice rejestracyjne oszacowano na podstawie danych zużycia z roku 2011 oraz najlepszej wiedzy Zamawiającego co do potrzeb w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy, że złoży zamówienie (sumaryczne) w pełnym wymiarze. Jest to uzależnione od zapotrzebowania w okresie trwania zamówienia. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV 30195000-2

Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Od dnia podpisania umowy - do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Data składania ofert:
2012-02-24 11:00:00
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Data wytworzenia
16 lutego 2012
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
27 lutego 2012
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
29 lutego 2012
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Data wytworzenia
16 lutego 2012
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
27 lutego 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
lgocek
Informację wytworzył
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Data wytworzenia
16 lutego 2012
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
27 lutego 2012
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
29 lutego 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
29 lutego 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)