Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatu Sanockiego

„Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatu Sanockiego”

CPV 30213000-5

CPV 30231300-0

CPV 48620000-0

CPV-30234500-3

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

IN.272.31.2012

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się
na ten znak.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych nr ogłoszenia - 359024 - 2012

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.powiat-sanok.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

1. Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.z 2010 nr 113 poz.759 z zm. ) zwanej w dalszej części Specyfikacji „ustawą”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatu Sanockiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Wykonawca, zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje dostawę następujących produktów:

· Zestawy komputerowe stacjonarne wraz z podstawowym oprogramowaniem 7 kpl. - parametry zgodnie z załącznikiem nr 5 SIWZ,

· Monitor komputerowy – 3 szt. - parametry zgodnie z załącznikiem nr 5 SIWZ,

· Licencja na pakiet biurowy – 7 szt. - parametry zgodnie z załącznikiem nr 5 SIWZ,

· Zasilacz awaryjny – 2 szt. - parametry zgodnie z załącznikiem nr 5 SIWZ,

· Dysk zewnętrzny – 1 szt. - parametry zgodnie z załącznikiem nr 5 SIWZ.

Minimalne parametry techniczne i jakościowe, są określone i nie przewiduje się ich zmian, przez oferentów pod rygorem odrzucenia oferty.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu produkty fabrycznie nowe, posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty, bez wad i usterek o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych.

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia : 28 dni od dnia podpisania umowy.

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji umowy.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku:

38-500 Sanok

ul. Rynek 1, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

Termin: 01.10.2012 r, godz. 10 30.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne

a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2012 r. o godz. 11 00 w siedzibie Zamawiającego (III piętro, pok. Nr 40). W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców

b) podczas otwarcia ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

c) informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu wyłącznie na ich wniosek

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 września 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 września 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 września 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 września 2012
Nazwa pliku
SIWZ +załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 września 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 września 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
5 listopada 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
5 listopada 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)