Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatu Sanockiego

„Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatu Sanockiego”

CPV 30213000-5

CPV 30231300-0

CPV 48620000-0

CPV-30234500-3

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

IN.272.31.2012

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się
na ten znak.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych nr ogłoszenia - 359024 - 2012

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.powiat-sanok.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

1. Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.z 2010 nr 113 poz.759 z zm. ) zwanej w dalszej części Specyfikacji „ustawą”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatu Sanockiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Wykonawca, zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje dostawę następujących produktów:

· Zestawy komputerowe stacjonarne wraz z podstawowym oprogramowaniem 7 kpl. - parametry zgodnie z załącznikiem nr 5 SIWZ,

· Monitor komputerowy – 3 szt. - parametry zgodnie z załącznikiem nr 5 SIWZ,

· Licencja na pakiet biurowy – 7 szt. - parametry zgodnie z załącznikiem nr 5 SIWZ,

· Zasilacz awaryjny – 2 szt. - parametry zgodnie z załącznikiem nr 5 SIWZ,

· Dysk zewnętrzny – 1 szt. - parametry zgodnie z załącznikiem nr 5 SIWZ.

Minimalne parametry techniczne i jakościowe, są określone i nie przewiduje się ich zmian, przez oferentów pod rygorem odrzucenia oferty.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu produkty fabrycznie nowe, posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty, bez wad i usterek o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych.

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia : 28 dni od dnia podpisania umowy.

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji umowy.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku:

38-500 Sanok

ul. Rynek 1, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

Termin: 01.10.2012 r, godz. 10 30.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne

a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2012 r. o godz. 11 00 w siedzibie Zamawiającego (III piętro, pok. Nr 40). W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców

b) podczas otwarcia ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

c) informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu wyłącznie na ich wniosek

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 września 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 września 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 września 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 września 2012
Nazwa pliku
SIWZ +załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 września 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 września 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
5 listopada 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
5 listopada 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)