Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja IN.272.29.2012

Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego”.

Docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego”.

Docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej w ramach termomodernizacji budynków B,C,D - Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego”.

CPV 45000000-7, 45331100-7, 45421100-5, 45321000-3, 45421000-4

IN.272.29.2012

Przedmiot zamówienia składa się z trzech zadań:

- Zadanie 1. Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego”,

- Zadanie 2. Docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego”,

- Zadanie 3. Docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej w ramach termomodernizacji budynków B,C,D - Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego”.

Ogólny zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia w odniesieniu do poszczególnych zadań zawiera między innymi:

Zadanie 1. Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego”:

- docieplenie ścian,

- renowację gzymsu okapowego,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,

- roboty towarzyszące,

w zakresie zgodnym z przedmiarem robót i opisem technicznym, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ (odpowiednio załącznik Nr 6, Nr 5).

Zadanie 2. Docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego”:

- docieplenie ścian i stropodachu wentylowanego,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,

- roboty towarzyszące,

w zakresie zgodnym z przedmiarem robót i opisem technicznym, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ (odpowiednio załącznik Nr 6, Nr 5).

Zadanie 3. Docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej w ramach termomodernizacji budynków B,C,D - Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego”:

- docieplenie ścian i stropodachów,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,

- roboty towarzyszące,

w zakresie zgodnym z przedmiarem robót i opisem technicznym, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ (odpowiednio załącznik Nr 6, Nr 5).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlany, projekty wykonawcze, informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiary robót. Dokumenty te stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z uwagi na konieczność wydatkowania i rozliczenia do końca IV kwartału 2012 roku określonej puli środków finansowych pochodzących z dofinansowania Zamawiający wymaga, aby w odniesieniu do zadania 1. oraz zadania 2. zaawansowanie robót na dzień 16.11.2012 r. wynosiło 30%.

Ze względu na zbliżający się sezon grzewczy Zamawiający wymaga, aby roboty w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania zostały wykonane w pierwszej kolejności.

Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe to takie, które spełniają łącznie przesłanki: nie są objęte niniejszym zamówieniem, nie przekraczają 50% wartości niniejszego zamówienia (realizowanego), niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, ich wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od niniejszego zamówienia wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie niniejszego zamówienia będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy).

Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi.

Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie z właściwym projektantem oraz inspektorem nadzoru.

Podane w opisach – w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej.

Materiały pochodzące z rozbiórki instalacji C.O. (w szczególności ruraż, grzejniki) stanowią własność Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe (odpady budowlane) Wykonawca zobowiązany jest zutylizować we własnym zakresie.

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie: zadanie 1. oraz zadanie 2. - do dnia 10.05.2013 r., zadanie 3. – do dnia 03.12.2012 r.

W związku z dofinansowaniem inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach III konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, Zamawiający zobligowany jest rozliczyć zadanie w ściśle określonym terminie.

Termin składania ofert: 30.08.2012 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 30.08.2012 r. godz. 10:00

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
15 sierpnia 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
15 sierpnia 2012
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
15 sierpnia 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
15 sierpnia 2012
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
15 sierpnia 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
15 sierpnia 2012
Nazwa pliku
przedmiary+kosztorysy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
15 sierpnia 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
15 sierpnia 2012
Nazwa pliku
ZS nr 2 materiały przetarg
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
15 sierpnia 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
15 sierpnia 2012
Nazwa pliku
ZS nr 5 materiały przetarg
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
15 sierpnia 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
15 sierpnia 2012
Nazwa pliku
RCRE budynki B,C mat. przetarg
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
15 sierpnia 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
15 sierpnia 2012
Nazwa pliku
RCRE budynek D mat. przetarg
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
15 sierpnia 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
15 sierpnia 2012
Nazwa pliku
przedmiar ZS nr 2 C.O.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
15 sierpnia 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
16 sierpnia 2012
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
27 sierpnia 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
27 sierpnia 2012
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
27 sierpnia 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
27 sierpnia 2012
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
27 sierpnia 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
27 sierpnia 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
11 września 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
11 września 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)