Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Praca

Główny księgowy

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Centrum Integracji Społecznej

ul. Stróżowska 15

38 –500 Sanok

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko kierownicze – Głównego Księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat z tego 1/2 etatu księgowy oraz 1/2 etatu kadrowy

Miejsce wykonywania pracy - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

1. Wymagania niezbędne dla osoby ubiegającej się o stanowisko głównego księgowego, określone w art. 54 ust 2. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn.zm.):

1) posiada obywatelstwo polskie

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne;

4) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

5) na dzień złożenia dokumentów aplikacyjnych nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.)

2. Wymagania dodatkowe:

1. nieposzlakowana opinia

2. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

4. co najmniej 3-letnie doświadczenie w księgowości budżetowej

5. znajomość zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości jednostek budżetowych;

6. posiadanie wiedzy z zakresu finansów publicznych i rachunkowości oraz zasad prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej;

7. znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o zatrudnieniu socjalnym, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, Prawo zamówień publicznych, przepisów Ordynacji podatkowej;

8. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

9. znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem finansów samorządowego zakładu budżetowego;

10. znajomość programu komputerowego : moduł księgowy, płacowy i kadrowy;

11.znajomość obsługi komputera i programów biurowych, w tym programu Płatnik;

12. znajomość zasad rozliczania projektów unijnych i doświadczenie w tym zakresie,

13. znajomość zasad naliczenia i wypłaty świadczeń integracyjnych zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym;

14. umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz;

15. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, gotowość do podnoszenia wiedzy;

16. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, dyskrecja, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa;

17. wysoka kultura osobista;

3. Zakres zadań:

1. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

2. przygotowywanie projektów budżetu;

3. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych;

4. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków;

5. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków;

6. prowadzenie nadzoru nad prawidłowością oraz naliczanie zaliczek podatkowych, składek, potrąceń, a także terminowe ich przekazywanie;

7. przechowywanie i archiwizacja dokumentów księgowych zgodnie z przepisami prawa;

8. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

9. prawidłowe przekazywanie składników majątkowych, przestrzeganie zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych, wyposażenia oraz nadzorowanie sprawowania odpowiedzialności materialnej;

10. prowadzenie inwentaryzacji składników majątku;

11. nadzór nad sporządzaniem i naliczaniem list płac pracowników, kart wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, US i PUP;

12. obsługa programu „Płatnik”,

13. zatwierdzanie listy płac, wniosków i innych dokumentów finansowych;

14. prowadzenie zagadnień ekonomiczno-finansowych w zakresie rozliczania projektów realizowanych w ramach środków zewnętrznych;

15. księgowanie i dekretacja dokumentów;

16. nadzorowanie prawidłowego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

17. nadzór nad naliczeniem i rozliczeniem świadczeń integracyjnych;

18. sporządzanie naliczeń odpisów na ZFŚS, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa;

19. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;

20. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych;

21. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych;

22. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych.

23. Prowadzenie dokumentacji kadrowej

24. współpraca z ZUS

25. prowadzenie prawidłowego zarządzania zasobami rzeczowymi CIS

26. prowadzenie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy.


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-CV,

-list motywacyjny,

-kopia dowodu osobistego,

-kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wykształcenie,

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Zasady rekrutacji :

Wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej ( która może obejmować, rozmowę kwalifikacyjną, test psychologiczny, test kwalifikacyjny).

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :

Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Główny Księgowy Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w terminie : od dnia 02 października 2012r. do dnia 15 października 2012r. ( decyduje data wpływu do Starostwa )

lub przesłać na adres :

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Rynek 1,

38 – 500 Sanok

Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 października 2012r. decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpoznawane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
3 października 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
3 października 2012
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
22 października 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)