Księgowy w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE

na wolne stanowisko urzędnicze

Centrum Integracji Społecznej

ul. Stróżowska 15

38 –500 Sanok

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Liczba lub wymiar etatu: 1/3

Miejsce wykonywania pracy - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

1. Wymagania niezbędne:

1) posiada obywatelstwo polskie

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne;

4) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

2. Wymagania dodatkowe:

1. nieposzlakowana opinia

2. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

4. co najmniej 6-letnie doświadczenie w księgowości budżetowej

5. znajomość zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości jednostek budżetowych;

6. posiadanie wiedzy z zakresu finansów publicznych i rachunkowości oraz zasad prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej;

7. znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o zatrudnieniu socjalnym, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, przepisów Ordynacji podatkowej;

8. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

9. znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem finansów samorządowego zakładu budżetowego;

10. znajomość programu komputerowego : moduł księgowy, płacowy i kadrowy;

11.znajomość obsługi komputera i programów biurowych, w tym programu Płatnik;

12. znajomość zasad rozliczania projektów unijnych i doświadczenie w tym zakresie,

13. znajomość zasad naliczenia i wypłaty świadczeń integracyjnych zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym;

14. umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz;

15. znajomość zasad naliczania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych

16. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, gotowość do podnoszenia wiedzy;

17. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, dyskrecja, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa;

18. wysoka kultura osobista;

3. Zakres zadań:

1. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

2. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków;

3. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków;

4. naliczanie zaliczek podatkowych, składek, potrąceń, a także terminowe ich przekazywanie;

7. przechowywanie i archiwizacja dokumentów księgowych zgodnie z przepisami prawa;

5. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

6. prawidłowe przekazywanie składników majątkowych, przestrzeganie zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych, wyposażenia oraz nadzorowanie sprawowania odpowiedzialności materialnej;

7. prowadzenie inwentaryzacji składników majątku;

8. sporządzanie i naliczanie list płac pracowników, kart wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, US i PUP;

9. obsługa programu „Płatnik”,

10. księgowanie i dekretacja dokumentów;

11.naliczenie i rozliczenie świadczeń integracyjnych;

12. sporządzanie naliczeń odpisów na ZFŚS, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów;

13. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;

14. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych;

15. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych;

16. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych.

17. prowadzenie dokumentacji kadrowej

18. współpraca z ZUS

19. prowadzenie prawidłowego zarządzania zasobami rzeczowymi CIS

20. prowadzenie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-CV,

-list motywacyjny,

-kopia dowodu osobistego,

-kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wykształcenie,

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Zasady rekrutacji :

Wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej ( która może obejmować rozmowę kwalifikacyjną, test psychologiczny, test kwalifikacyjny).

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :

Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Księgowy w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” należy składać osobiście w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w terminie : od dnia 07 lipca 2014 r. do dnia 20 lipca 2014 r. ( decyduje data wpływu do Centrum )

lub przesłać na adres :

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Stróżowska 15

38 – 500 Sanok

Termin składania dokumentów upływa w dniu 20 lipca 2014 r. decyduje data wpływu do Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.

Dokumenty, które wpłyną do CIS w Sanoku po wyżej określonym terminie nie będą rozpoznawane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.